EØS-notatbasen

Gjennomføringsforordning om undersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene i 2022

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1223 av 27. juli 2021 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettet, fastsetter de tekniske formatene for overføring av informasjon og spesifiserer detaljene for oversending og utforming av kvalitetsrapportene om organisering av utvalgsundersøkelsen om bruk av IKT i husholdningene for referanseåret 2022 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1223 of 27 July 2021 specifying the technical items of the data set, establishing the technical formats for transmission of information and specifying the detailed arrangements and content of the quality reports on the organisation of a sample survey in the use of information and communication technologies domain for reference year 2022 pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2021

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1223 spesifiserer innholdet i utvalgsundersøkelsen om husholdningers bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for referanseåret 2022, og fastsetter de tekniske detaljene for overføring av informasjon og kvalitetsrapporter til Eurostat.

Undersøkelsen retter seg i hovedsak mot husholdninger med minst ett medlem mellom 16 og 74 år, og inkluderer spørsmål om temaer som netthandel, digitale ferdigheter og bruk av nettsteder for offentlige myndigheter, nettbank, nettaviser, sosiale medier og lignende. De tekniske beskrivelsene av variablene i undersøkelsen er listet opp i vedlegget til forordningen.

Fristen for overføring av data til Eurostat er satt til 5. oktober 2022. Fristen for oversending av metadata og rapport om datakvalitet er tre måneder etter fristen for dataoverføring.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Norge ved Statistisk sentralbyrå har vært med i arbeidet med utformingen av forordningen. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen 2019/1700, og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1223
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1223

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 09.09.2021
Dato returnert standardskjema: 24.08.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: