Medisinsk utstyr - hamoniserte standarder

Kommisjonsvedtak (EU) 2021/1182 av 16. juli 2021 om harmoniserte standarder for medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1182 of 16 July 2021 on the harmonised standards for medical devices drafted in support of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.08.2021

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXX. Medisinsk utstyr

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Sammendrag av innhold

Nytt regelverk om medisinsk utstyr, forordning (EU) 2017/745, trådte i kraft 26. mai 2021. I den forbindelse har EU-kommisjonen anmodet om at den Europeiske Standardiseringsorganisasjonen (CEN) og den Europeiske Komité for Elektronisk Standardisering (Cenelec) skulle foreta en revisjon av eksisterende harmoniserte standarder for medisinsk utstyr som er utarbeidet i henhold til tidligere direktiver, slik at nye harmoniserte standarder kan utarbeides i henhold til forordning 2017/745. Revisjonene skulle også ta hensyn til teknisk og vitenskapelig utvikling. Utstyr som er i overenstemmelse med relevante harmoniserte standarder antas å være i overenstemmelse med regelverket om medisinsk utstyr, jf. forordningens artikkel 8.

De aktuelle standardene det gjelder omhandler ulike typer sterilisering av medisinsk utstyr, samt irritasjonstesting.

Utfallet av CENs revisjon var at følgende nye standarder ble vedtatt:

EN ISO 11737-2:2020

EN ISO 25424:2019

Det ble også foretatt endringer i følgende standarder:

EN ISO 11135:2014/A1:2019 i standard EN ISO 11135:2014

EN ISO 11137-1:2015/A2:2019 i standard EN ISO 11137-1:2015

De ovennevnte standardene oppfyller nå kravene som de har til formål å dekke, og som er fastsatt i forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr:

Ytterligere informasjon om de aktuelle standardene:

EN ISO 10993-23:2021

Biologisk vurdering av medisinsk utstyr. Del 23: Irritasjonstesting.

EN ISO 11135:2014

Sterilisering av helseprodukter – Etylenoksid. Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av steriliseringsprosesser for medisinsk utstyr.

EN ISO 11137-1:2015

Sterilisering av helseprodukter – Stråling. Del 1: Krav til utvikling, validering og rutinekontroll av steriliseringsprosesser for medisinsk utstyr.

EN ISO 11737-2:2020

Sterilisering av helseprodukter. Mikrobiologiske metoder. Del 2: Sterilitetstesting for å definere, validere og vedlikeholde en steriliseringsprosess.

EN ISO 25424:2019

Sterilisering av helseprodukter. Lavtemperaturdamp og formaldehyd. Krav for utvikling, validering og rutinekontroll for steriliseringsprosesser av medisinsk utstyr.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ingen regelverksendringer i Norge

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1182
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D1182

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2021
Frist returnering standardskjema: 20.07.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: