EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1874 av 25 oktober 2021 om rettelse av tysk språkversjon av forordning (EU) 2018/395 og av forordning (EU) 2018/1976

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1874 av 25 oktober 2021 om rettelse av tysk språkversjon av forordning (EU) 2018/395 om luftfartsoperasjoner med ballong og sertifisering av ballongførere, og av forordning (EU) 2018/1976 om luftfartsoperasjoner med seilfly og sertifisering av seilflygere

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1874 of 25 October 2021 correcting the German language versions of Regulation (EU) 2018/395 laying down detailed rules for the operation of balloons as well as for the flight crew licensing for balloons, and of Implementing Regulation (EU) 2018/1976 laying down detailed rules for the operation of sailplanes as well as for the flight crew licensing for sailplanes

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 25. oktober 2021.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1874 korrigerer tysk språkversjon av to forordinger: forordning (EU) 2018/395 og (EU) 2018/1976. Forordningen er EØS-relevant og skal inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen skal likevel ikke implemeneres nasjonalt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1874 skal ikke gjennomføres i norsk rett, og får således ingen rettslige konsekvenser i Norge. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2021/1874 skal ikke gjennomføres i norsk rett, og får ingen økonomiske og administrative konsekvenser i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og at den kan tas inn i EØS avtalen. Siden rettsakten kun retter tysk språkversjon av to tidligere vedtatte forordninger, skal den ikke implementeres i Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1874
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1874

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: