EØS-notatbasen

Plantevernmidler - flumioksazin, regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/43 av 13. januar 2022 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet flumioksazin i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og endring av vedleggene til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/43 of 13 January 2022 renewing the approval of the active substance flumioxazin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annexes to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 and to Commission Implementing Regulation (EU) 2015/408

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.12.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 14. januar 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Flumioksazin regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 28. februar 2037. Ved vurderingen for regodkjenning er stoffet særskilt vurdert med tanke på eventuelle  hormonsforstyrrende egenskaper, men uten at det er funnet risiko for dette. Tilvirker er imidlertid pålagt, innen en gitt tidsfrist, å framlegge en fornyet risikovurdering som kan underbygge konklusjonen om at stoffet ikke har hormonforstyrrende egenskaper. 

Søknaden for revurdering av dette stoffet er behandlet i samsvar med forordning (EF) nr. 1107/2009. Stoffet tas med denne godkjenningen derfor ut av liste A, og legges til liste B i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EF) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Flumioksazin inngår ikke i plantevernmiddel som er godkjent for bruk i Norge. 

Stoffet er beregnet på bruk som ugrasmiddel i høsthvete og solsikke.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/43
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R0043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2021
Frist returnering standardskjema: 16.03.2022
Dato returnert standardskjema: 28.01.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker