Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/412 av 8. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 med hensyn til gjennomgangen av suspenderingen av godkjenningen av ethoxyquin som tilsetningsstoff i fôrvarer

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/412 of 8 March 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/962 as regards the review of the suspension of the authorisation of ethoxyquin as a feed additive

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/962 suspenderer godkjenningen av ethoxyqin (EQ) som antioksidant i fôrvarer. Overgangsordningen for bruk i marine fôrmidler gikk ut 1. januar 2020, og fristen for å bruke fôr med fôrmidler tilsatt EQ var 30. juni 2020. Det sies også i forordningen at suspensjonen skal revurderes innen 31. desember 2020. Det ble laget en tidsplan sammen med industrien for å skaffe data som skulle gjøre det mulig å vurdere godkjenning på nytt. Industrien har ikke greid å levere alle data i henhold til tidsplanen. Det var derfor ikke mulig for EFSA å revurdere EQ innen suspensjonen gikk ut.

Det er foreslått å utvide suspensjonen til 31. desember 2022. Dette påvirker ikke overgangsperiodene for bruk av EQ, siden disse har utløpt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Utvidet suspensjon vil gjøre det mulig for søker å levere de dataene som mangler, og gjøre det mulig for EFSA å foreta en ny vurdering. Dersom suspensjonen ikke utvides, betyr det at EQ får et avslag på godkjenning, noe som innebærer at det må leveres en helt ny søknad for å få EQ vurdert på nytt. Dette vil gjøre at det vil ta lenger tid å få en ny vurdering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/412
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0412

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2021
Frist returnering standardskjema: 16.04.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.01.2021
Høringsfrist: 08.03.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker