Endring av vedleggene til direktiv 2008/68/EU - ADR/RID 2021

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/1833 av 2. oktober 2020 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF for å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utvikling

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1833 of 2 October 2020 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council as regards adaptation to scientific and technical progress

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: I. Innlandstransport

Status

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/1833 av 2. oktober 2020 endrer vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF for å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utvikling.

Vedlegg I, del I.1, vedlegg II, del II.1, og vedlegg III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelsene i de internasjonale avtaler om innenlandstransport av farlig gods på vei og jernbane som definert i direktivets artikkel 2. Bestemmelserne i disse internasjonale avtalene ajourføres annethvert år. Som en følge av dette får det reviderte regelverket anvendelse fra 1. januar 2021 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2021. I Vedlegg I, del I.1, vedlegg II, del II.1, og vedlegg III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF gjøres det derfor en henvisning til dette nye reviderte regelverket - ADR/RID 2021. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er tiltrådt av Norge. Artikkel 3 i denne avtalen gjør vedleggene A og B automatisk til en del av avtalen. Konvensjonen om internasjonal transport med jernbane (COTIF), som Norge har tiltrådt i 1985 ved medlemsskapet i Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail (OTIF), gjør tilsvarende i artikkel 6 § 2, vedlegg C til avtalen, det internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane (RID) til en del av avtalen. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods, innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2009, inntar ADR og COTIF i fellesskapsretten. ADR vedlegg A og B og RID er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, jf. forskriften § 2, og fremkommer som vedlegg til forskriften.

De endrede vedleggene tas inn i landtransportforskriften ved en henvisning til kommisjonsdirektiv (EU) 2020/1833. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2020)6661
Rettsaktnr.: 2020/1833/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU
Celexnr.: 32020L1833

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.12.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.11.2020
Høringsfrist: 31.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker