Oppdatering av likeverdsvurdering for børsar og marknadsoperatørar i Singapore

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2127 av 16. desember 2020 om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541 om likeverdigheten av den rettslige og tilsynsmessige rammen for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2020/2127 of 16 December 2020 amending Commission Implementing Decision (EU) 2019/541 on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to approved exchanges and recognised market operators in Singapore in accordance with Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Reglane er trådd i kraft i EU og EØS og er gjennomførd i Norsk rett i forskrift om likeverdsvurderingar etter verdipapirmarkedsdirektivet og -forordningen.

Samandrag av innhald

Vedtaket gjeld endring av likeverdsvedtaket for godkjente børser og anerkjente markedsoperatører i Singapore i kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/541. Endringa gjerast for å oppdatere lista over marknadsoperatørar som reknast som likeverdig etter MiFIR, MiFID II og MAR, for å omfatte marknadsoperatørar som har fått godkjenning i Singapore etter det førre likeverdsvedtaket.

Merknadar
Rettslege konsekvensar

Gjennomføring av likeverdsavgjerda i norsk rett er gjort i forskrift med heimel i verdipapirhandellova.

Økonomiske og administrative konsekvensar

Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar

Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der berørte departement er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/2127
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 600/2014
Celexnr.: 32020D2127

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 01.01.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.06.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 173/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker