Plantevernmidler - parafinolje, forlenget godkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2104 av 15. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden til det aktive stoffet parafinolje

Commission implementing regulation (EU) 2020/2104 of 15 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance paraffin oil

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 16. desember 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Parafinolje er fra tidligere godkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenning for dette stoffet utløp 31. desember 2020. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknad om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknaden har blitt forsinket av grunner som søkeren ikke har noen innflytelse over. 

Gjennom denne forordningen er det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen for parafinolje med ett år, dvs. til 31. desember 2021.  

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Paraffinolje som aktivt stoff er ikke godkjent i plantevernmiddel på det norske markedet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2104
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32020R2104

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2020
Frist returnering standardskjema: 07.04.2021
Dato returnert standardskjema: 25.05.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker