EØS-notatbasen

PRB under EASA

Forslag om en Europarlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EU) 2018/1139 vedrørende rollen til det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) som Performance Review Body for det felles europeiske luftrom

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1139 as regards the capacity of the European Union Aviation Safety Agency to act as Performance Review Body of the Single European Sky

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.01.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Rettsakten ble lagt frem av Kommisjonen 22. september 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forslaget må ses i sammenheng og behandles sammen med forslaget til revisjon av regelverket for Det felles europeiske luftrom, SES 2+ (se eget EØS-notat). Forslaget ble lagt frem av EU-kommisjonen 22. september 2020 og gjør tilpasninger i EASA-forordningen (2018/1139) for at EASA på permanent basis skal kunne utføre oppgaven som PRB (Performace Review Body) innenfor ytelseststyringen av flysikringstjenestene slik dette fremgår av regelverket for Det felles europeiske luftrom.

Frem til nå har PRB-funksjonen vært ivaretatt, først av Eurocontrol, men siden 2017 som egen rettslig enhet (independent group of experts). Forslaget nå tar sikte på en permanent struktur for PRB under EASA, men likevel skjermet og sikret uavhengighet og selvstendighet økonomisk og faglig fra EASA for øvrig. Forslaget angir detaljerte bestemmelser for å oppnå dette, samtidig som det foreslås etableres en egen dedikert klageinstans (Appeal Board for Performance Review) for å styrke rettsikkerhetsgarantiene rundt beslutningene som formelt tas av foreslått Regulatory Board for Performance Review. For å styrke saksforberedelsen foreslås også etablert et eget Advisory Board for Performance Review som består av representanter ansvarlig for ytelsesreguleringen i de nasjonale tilsynsmyndighetene.

Styringsstrukturen for PRB består av Director for Performance Review. Dette blir en posisjon innom EASA med ansvar for arbeidet som PRB og kontakten mot Kommisjonen. Utnevnes av EASA Management BoardRegulatory Board for Performance Review utgjøres av 9 medlemmer med stemmerett, i tillegg til 1 representant fra Kommisjonen uten stemmerett. For å sikre uavhengighet fra det øvrige arbeidet til EASA, er personer i EASA Management Board utelukket. Leder for Advisory Board for Performance Review har automatisk plass. De øvrige 8 medlemmene utnevnes formelt også av EASA Management Board basert på innstilling fra Kommisjonen etter forutgående åpen utlysing/søknadsprosess. Medlemmene velges ut fra faglige kvalifikasjoner og Eurocontrol skal konsulteres.

Et uavhengig Appeal Board for Performance Review foreslås etablert for å behandle klager på beslutninger fattet av PRB. Det vil bestå av 6 erfarne medlemmer ansatt elelr tidligere ansatt i medlemslandene tilsynsmyndigheter. Utnevnelse skjer også her av EASA Management Board basert på innstilling fra Kommisjonen etter forutgående åpen utlysing/søknadsprosess. Regulatory Board for Performance Review skal konsulteres.

For fortsatt å dra nytte av ekspertisen innenfor ytelsesovervåking og -styring samt datainnsamling innenfor Eurocontrol, forutsettes justeringer i eksisterende avtaler mellom EU og Eurocontrol slik at tilgangen sikres for EASA i utførelsen av oppgavene som PRB.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Under forslaget til revisjon av SES-lovgivningen (SES 2+) foreslås utvidelse av kompetansen til PRB. Prosessen for godkjennelse av ytelsesplan for en-route segmentet av flysikringstjenestene vil bli direkte og endelig regulert av EASA som PRB. Beslutningene kan påklages til det etablerte Appeal Board for Performance Review.

Dette erstatter altså eksisterende løsning der ytelsesplan både for terminalsegmentet og en-routesegmentet av flysikringstjenestene fastsettes på nasjonalt nivå før Kommisjonen (ESA) med støtte fra PRB fatter individuelle samsvarsbeslutninger overfor medlemslandene opp mot de vedtatte unionsmålene.

Det medfører formelt sett overføring av myndighet fra norske myndigheter til EASA (PRB) knyttet til ytelsesstyringen og prosessen for godkjennelse av ytelsesplan for en-routesegmentet av flysikringstjenestene.

Forslaget er formelt en endring av EASA basisforordning (EU) 1139/2018. Denne er foreløpig ikke gjennomført i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnadene for PRB har så langt vært båret av EU-kommisjonen og har vært i størrelsesorden 7 MEUR/år. Finansieringen flyttes nå fra EUs budsjett til brukerfinansiering gjennom avgiftslegging av flysikringsjenesteyterne. Det foreslås en fordeling basert på de eksisterende lufttrafikktjenesteyternes avgiftsproveny kombinert med individuelle avgifter/gebyr for konkrete oppgaver. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Prosessen rundt tidligere samsvarsvurderinger gjort av PRB og lagt frem for beslutning av Kommisjonen (under komitologi), har ikke vært enkelt. Den innebærer og forutsetter at et flertall av medlemsstatene skal gi sin tilslutning til vurdering gjort av PRB overfor andre lands forslag til ytelsesregulering av egen flysikringstjenesteyter. Dette har vist seg spesielt problematisk når PRB og Kommisjonen mener at et medlemslands forslag til ytelsesplan ikke kan godkjennes, dvs ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å oppnå unionens fastsatte ytelsesmål. Konsekvensen av en slik beslutning er at planen må revideres og sendes for ny samsvarsvurdering.

Forslaget å etablere en faglig robust og uavhengig prosess for å ta denne typen avgjørelser, med innebygd klageadgang, synes rettslig sett mer forsvarlig. Medlemsstatenes kontroll over at ambisjonsnivået ikke strekkes for langt er tross alt sikret gjennom at unionens mål for ytelsestyringen, og som de individuelle forslagene til ytelsesplaner måles mot, fortsatt fastsettes av Kommisjonen under vanlig komitologi-prosess.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)577
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: