Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter blant annet varmeisolering av løs mineralull (MW) og isolerende bygningselementer til murverk.

Delegert kommisjonsvedtak (EU) 2020/962 av 2. juli 2020 om endring av Kommisjonsvedtak (EU) 2019/450 om publiseringen av europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter (EADer) for enkelte byggevarer.

Commission Implementing Decision (EU) 2020/962 of 2 July 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for certain construction products.   

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2021

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 02.07.2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordningen), har EU-kommisjonen vedtatt et delegert kommisjonsvedtak om publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter (EADer) for byggevarer.    

Byggevareforordningen regulerer dokumentasjon av CE-merkede byggevarer. Byggevarer skal være CE-merket på bakgrunn av en harmonisert teknisk spesifikasjon, enten en harmonisert produktstandard (obligatorisk CE-merking) eller en europeisk teknisk bedømmelse (frivillig CE-merking).    

Med hjemmel i byggevareforordningen, kan Kommisjonen vedta delegerte rettsakter av teknisk karakter, dvs. rettsakter som påvirker de harmoniserte tekniske spesifikasjonene. Kommisjonen kan for eksempel publisere nye eller reviderte harmoniserte standarder.   

En harmonisert produktstandard er en felles oppskrift på hvordan et produkt skal vurderes og kontrolleres. En harmonisert produktstandard utarbeides etter et mandat fra Europakommisjonen. Slike standarder er altså viktige for alle som ønsker å selge produktet sitt på det europeiske markedet. For produsenter av byggevarer er det obligatorisk å følge denne, hvis de omfattes av en harmonisert produktstandard.   

Det er ikke alle byggevarer som har krav om CE-merke. Dette gjelder byggevarer som ikke er omfattet av en såkalt harmonisert produktstandard.   

  Da kan produsenten velge å CE-merke sine byggevarer ved å skaffe seg en europeisk teknisk godkjenning (ETA). Dette er en frivillig ordning. Fordelen er at produsenten fritt kan selge sitt produkt i hele EU/EØS-området. En ETA utarbeides på grunnlag av et eksisterende europeisk bedømmelsesdokument (EAD). Om en EAD ikke finnes fra før, må tekniske bedømmelsesorganer utarbeide en ny. Kommisjonen har publisert 19 slike nye bedømmelsesdokumenter i sitt tidsskrift «Official Journal», blant annet for varmeisolering av løs mineralull (MW) og isolerende bygningselementer til murverk. Det betyr at disse bedømmelsesdokumentene er offisielt en del av systemet i byggevareforordningen.    

 Tidligere ble slike bedømmelsesdokumenter publisert direkte i «Official Journal», men fordi Kommisjonen har gjennomgått sine interne rutiner skal disse nå publiseres som delegerte kommisjonsvedtak. Det innebærer at disse vedtakene skal gjennomføres i norsk rett, og derfor sendes på høring i Norge. Vedtakene har ikke vært på høring i EU, og har heller ikke blitt diskutert i de europeiske ekspertgruppene for byggevarer.    

 Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten.     

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det delegerte kommisjonsvedtaket er hjemlet i byggevareforordningen art. 22. Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7. Gjennomføring av det delegerte kommisjonsvedtaket vil medføre endringer i denne forskriften.     

Økonomiske og administrative konsekvenser

Får rettsakten økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige?   

Det vil være begrensede administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige, som følge av det delegerte kommisjonsvedtaket. Men gjennomføringen av stadig flere kommisjonsvedtak, vil ha økonomiske og administrative konsekvenser i form av behov for økte administrative ressurser grunnet nye forpliktelser forbundet med tilsyn og økt informasjonsbehov om regelverket.   

 Får rettsakten økonomiske konsekvenser i Norge for private?   

Rettsakter om publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter vil kun i begrenset grad påvirke kostnadene til produsentene. De fleste av de 19 europeiske bedømmelsesdokumentene som nå er publisert i «Official Journal» ble utarbeidet for en stund tilbake. Bedømmelsesdokumentene har derfor allerede blitt tatt i bruk av europeiske byggevareprodusenter. På grunn av enkelte formelle krav til publisering har disse nå i tillegg blitt publisert i «Official Journal». De europeiske bedømmelsesdokumentene er frivillig for bransjen å følge.    

Kravene er like for hele EU/EØS-området. Konkurransebetingelsene for norsk næringsliv vil dermed være de samme som for landene i EU, og en gjennomføring av overnevnte rettsakt i norsk bygningsregelverk vil ikke føre til noen vridning av konkurransen.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for indre marked.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er en videreutvikling og presisering av regelverk, som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/962
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: CELEX-nr. 32020D0962

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2020
Frist returnering standardskjema: 26.10.2020
Dato returnert standardskjema: 02.02.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker