EØS-notatbasen

Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om plassering av lovbestemte betegnelser i samme synsfelt som allusjoner, endringer i 32019R0787

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1334 av 27. mai 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1334 of 27 May 2021 amending Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council as regards allusions to legal names of spirit drinks or geographical indications for spirit drinks in the description, presentation and labelling of other spirit drinks

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.07.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXVII. Alkoholsterke drikker

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen endrer bestemmelsen om bruk av såkalte allusjoner (henvisninger) til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i artikkel 12 i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787).

Forordningen tilføyer en ny bokstav c) i artikkel 12 nr. 4 der det innføres krav om at eventuelle allusjoner i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av alkoholsterke drikker, alltid skal ledsages av den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken. Den lovbestemte betegnelsen på den alkoholsterke drikken skal alltid plasseres i det samme synsfeltet som eventuelle allusjoner.

Formålet med endringen er å hindre at forbrukerne villedes av allusjonene.

Forordningen inneholder også en overgangsbestemmelse. Overgangsbestemmelsen sier at alkoholsterke drikker som ikke oppfyller de nye kravene i bokstav c) i artikkel 12 nr. 4 i forordning (EU) 2019/787, men som oppfyller kravene i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), og som er merket før 31. desember 2022, fortsatt kan omsettes fram til lagerbeholdningen er tom.

Selv om forordningen formelt sett ikke trer i kraft i EU før 15. august 2021, gis den likevel "tilbakevirkende kraft" og skal gjelde allerede fra 25. mai 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet mener at forordningen ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Vi antar at forordninger som endrer bestemmelsene i den nye basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787), ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket før den nye basisforordningen er tatt inn.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)3584
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/1334
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787
Celexnr.: 32021R1334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2021
Frist returnering standardskjema: 18.10.2021
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker