EASA konseptdokument om regulering av luftfart med droner i sertifisert kategori

RMT.0230 EASA-konsept for regulering av ubemannede flysystemer (UAS) i kategorien ‘sertifisert’ og Urban Air Mobility - Utgave 3.0

RMT.0230 EASA concept for regulation of Unmanned Aircraft Systems (UAS) operations in the ‘certified’ category and Urban Air Mobility - Issue 3.0

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Konseptdokumentet er utarbeidet av EASA. Utkastet til konseptdokument ble høsten 2020 sendt EASAs medlemsstater og aktuelle representanter fra industrien for kommentarer. Luftfartstilsynet avga tre kommentarer, hvorav en kommentar ble tatt til følge slik at EASA endret utkastet til konseptdokument. Denne kommentaren gjaldt forslag om å endre strukturen på reglene for kontinuerlig luftdyktighet. Konseptdokumentet vil nå bli etterfulgt av de enkelte regelverksforslagene som er nevnt i avsnittet over. 

Sammendrag av innhold

EASAs konseptdokument for luftfart med droner i sertifisert kategori (heretter kalt "konseptdokumentet") skisserer hvordan EASA planlegger å utforme de kommende reglene for droneoperasjoner i sertifisert kategori. De felleseuropeiske reglene for luftfart med droner er utarbeidet etter et risikobasert prinsipp. Reguleringen er tilpasset risikoen operasjonen utgjør for omgivelsene, fremfor skillet mellom priavtflyging og kommersiell flyging som ellers finnes i reglene for annen luftfart. Sertifisert kategori vil gjelde operasjonene med høyest risiko. Reglene her vil komplettere reglene som alt er etablert om droner i "åpen" og i "spesifikk" kategori i forordningene 2019/945 og 2019/947. EASA ser for seg tre typer operasjoner innenfor sertifisert kategori: 

 • Type 3 - Operasjoner med bemannet VTOL fartøy (vertical take off and landing) som har kapasitet til transport av passasjerer og varer/gods, utenfor eller innenfor U-Space luftrom.
 • Type 2 - Operasjoner innenfor U-Space luftrom med ubemannet luftfartøy for transport av personer (dronetaxi) eller varer/gods, i eller utenfor urbane områder. 
 • Type 1 - IFR operasjoner med ubemannet luftfartøy for frakt av gods i luftrom klassene A - C, mellom ordinære lufthavner (f.eks. ubemannede fraktfly).  

Reglene for disse operasjonene planlegges å bli utarbeidet i to faser:

 • Det første utkastet til regler (NPA 1) planlegges å bli sendt på høring 1 kvartal 2022. Dette vil inneholde utkast til regler for operasjoner av "type 3". Utkastet vil også inneholde enkelte tilleggsregler for bruk av droner i "spesifikk" kategori, nærmere bestemt regler for sertifisering av droner for operasjonene i "spesifikk" kategori med høyest risiko, samt frakt av varer med drone i "spesifikk" kategori utenfor synsrekkevidde. 
 • Det andre utkastet til regler (NPA 2) planlegges å bli sendt på høring 2 kvartal 2023. Utkastet vil ta for seg regler for ubemannet IFR fraktflyging "type 1", samt "type 2"  - ubemannet transport av personer (dronetaxi) og frakt av gods med større droner. 

Som det ligger i navnet, vil reglene for "sertifisert" kategori kreve at alle ledd i operasjonen må være sertifisert, bl.a. sertifisert operatør (AOC), sertifsert luftfartøy, sertifisert droneflyger, etc. Reglene vil også stille krav til lokale landingplasser for droner (vertiports), og til lufthavner som skal benyttes ved slike operasjoner. 

I hovedsak vil reglene bli tatt inn i de eksisterende felleseuropeiske reglene for bemannet luftfart. Disse forordningene vil få tilleggskapitler for slik ubemannet luftfart. På området kontinuerlig luftdyktighet (vedlikehold) vil imidlertid reglene for vedlikehold av luftfartøyet/dronen bli å finne i en helt ny delegert rettsakt. Dette gjøres for å oppfylle Basisforordningens skille mellom implementeringsrettsakter og delegerte rettsakter. Reglene vil også skille mellom selve luftfartøyet (dronen) og kontrollenheten (CU), og ha egne regler for sertifisering, vedlikehold og operasjon av CU. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Reglene som skal utarbeides vil medføre endringer i de felleseuropeiske reglene for luftfart, som er EØS-gjennomført i Norge, i tillegg til utarbeidelse av enkelte nye forordninger. Det vil bli gjort endringer (tillegg) i forordningene:

 • 748/2012 (Part 21) om initiell luftdyktighet,
 • 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet,
 • 1178/2012 om sertifisering av besetningsmedlemmer,
 • 965/2012 om luftfartsoperasjoner,
 • 139/2014 om lufthavner,
 • 923/2012 SERA (lufttrafikkregler),
 • evt også i 2017/373 om lufttrafikktjeneste. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene vil berøre Luftfartstilsynet og aktørene i markedet som har befatning med området som blir regulert. Dette vil først og fremst være de som skal operere droner i sertifisert kategori, droneflygere som skal fly slike droner, treningsorganisasjoner og innehavere av landningsplasser (vertiports) og lufthavner som skal ta i mot slike droner. Sammenlignet med aktørene som skal følge de felleseuropeiske reglene for "åpen" og "spesifikk"  kategori, ventes ikke aktørene som vil bli berørt av reglene for "sertifisert" kategori å være spesielt mange.

De berørte aktørene vil bli underlagt krav om sertifisering, og Luftfartstilsynet vil som følge av dette få nye sertifiserings- og tilsynsoppgaver. Ettersom utkastene til regler ikke foreligger enda er det imidlertid for tidlig å kunne si noe konkret om de økonomiske og administrative konsekvensene. 

Sakkyndige instansers merknader

Saken er ikke behandlet av Spesialutvalget for transport. 

Vurdering

Luftfartstilsynet støtter forslaget til konsept for regulering av operasjoner med droner i "sertifisert" kategori. Hovedprinsippet om å ta disse reglene inn i den regelstrukturen som alt er etablert i det felleseuropeiske regelverket for sivil luftfart, anses hensiktsmessig og vil antagelig gjøre det enklere for mange av aktørene å tilpasse seg reglene som kommer. Ved å følge dette prinsippet vil det bare bli utarbeidet nye, enkeltstående forordninger hvor dette anses påkrevd. Dette gjelder bl.a. utarbeidelse av en ny delegert rettsakt om kontinuerlig luftdyktighet, hvor Luftfartstilsynet er fornøyd med at regelstrukturen er forenklet i tråd med Luftfartstilsynets kommentar. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2018/1139

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: