Forlengelsesforordning om tiltak for jernbanen i forbindelse med Covid-19

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1061 av den 28. juni 2021 om forlengelse av referanseperioden for Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19 pandemien

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1061 of 28 June 2021 extending the reference period of Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 outbreak

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.07.2021

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten ble publisert i Den europeiske unions tidene den 29. juni 2021. 

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport. 

Sammendrag av innhold

Forordningen forlenger referanseperioden i forordning (EU) 2020/1429, som etablerer nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU og som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet.

Direktiv 2012/34/EU ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, men det ble i EØS-komiteens beslutning tatt art. 103-forbehold fra et EFTA-land. EØS-komitebeslutningen trer i kraft når relevante EFTA-land har meddelt at forfatningsrettslige krav er oppfylt. Direktiv 2012/34/EU er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC, og avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftene i det sistnevnte direktivet. 

Forordning (EU) 2020/1429 var frem til den 30. juni 2021 forlenget gjennom forordning (EU) 2020/2180. Den nye forlengelsesforordningen, (EU) 2021/1061, forlenger forordning (EU) 2020/1429 til desember 2021. Den nye referanseperioden for forordning (EU) 2020/1429 er følgelig fra 1. mars 2020 og til 31. desember 2021, jf. forordningens artikkel 1. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er hjemlet i direktiv 2012/34/EU. Direktiv 2012/34/EU behandles i samme EØS-komitébeslutninger som fjerde jernbanepakke, og EØS-komitebeslutningen trer i kraft når relevante EFTA-land har meddelt at forfatningsrettslige krav er oppfylt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innkreving av infrastrukturavgifter ble utsatt i 2020 som følge av pandemien. Dersom infrastrukturavgifter blir frafalt, eller Bane NOR sin innkreving blir utsatt i en lengre periode, må staten kompensere infrastrukturforvalteren Bane NOR for bortfall av inntekter slik at selskapet skal kunne opprettholde sitt aktivitetsnivå.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen forlenger referanseperioden i forordning (EU) 2020/1429 til 31. desember 2021.

For forordning (EU) 2020/1429 mente Statens jernbanetilsyn at generelle avgiftsnedsettelser har flere fordeler ettersom de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne fortutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter tilsynets syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte. 

Tilsynet som markedsovervåkningsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak. 

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men innlemmelse av forordningen må vente til EØS-komitebeslutningen som behandler direktiv 2012/34/EU trer i kraft.

Ettersom direktiv 2012/34/EU likevel er gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, kan forordningens unntak fra avgiftsreglene gis virkning i norsk rett gjennom jernbaneforskriften. Per september 2021 er det imidlertid vurdert at det ikke er behov for å fastsette unntak fra avgiftsreglene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1061
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1061

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.07.2021
Frist returnering standardskjema: 19.10.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker