Økologi - Ny videreføring av unntak på grunn av Covid-19

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1325 av 10. august 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1325 of 10 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the temporary measures in relation to controls on the production of organic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.07.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten viderefører midlertidige unntak beskrevet i forordning (EU) 2020/977 om unntak fra visse bestemmelser om kontroll av økologisk produksjon i forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008 på grunn av koronautbruddet (covid-19). Dette omfatter særlig unntak fra krav om å gjennomføre fysisk årlig kontroll, og muliggjør at dette kan erstattes med dokumentkontroll og bruk av andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder. Unntakene ble ved forordning (EU) 2021/772 videreført til 1. juli 2021. Forordning (EU) 2021/1325 forlenger videreføringen ytterligere til 31. desember 2021.  

EUs generelle forordning (EU) 2020/466 om unntak fra reglene om offentlig kontroll på grunn av pandemien har tidligere blitt forlenget til 1. september 2021 ved forordning (EU) 2021/984. Det er valgt å avvike fra denne datoen på økologiområdet fordi den offentlige kontrollen med prøveuttak og inspeksjoner på økologiområdet foregår med utgangspunkt i et kaldenderår.

Alle unntakene beskrevet i forordning (EU) 2020/977 blir videreført fra 1. juli 2021 til 31. desember 2021, og omfatter følgende hovedelementer:

  • Tillater alternative tilsynsmetoder enn fysisk tilsyn for lavrisikovirksomheter. Det gjelder i tillegg øvrige virksomheter dersom det er nødvendig på grunn av nasjonale restriksjoner.

  • Viderefører redusert minimumskrav til prøvetaking og kontroll. Dette omfatter et krav om minimum 2 % istedenfor 5 % prøvetaking, og minimum 5 % istedenfor 10 % tilleggs- og uanmeldte inspeksjoner utover årlig kontroll.

  • Viderefører muligheten til kun å ha elektroniske importsertifikater i Traces og ikke papiroriginaler i tillegg.

  • Gir unntak ved å tillate at uanmeldte inspeksjoner meldes 24 timer før inspeksjon for å sikre at virksomheten ikke er i karantene eller har andre korona-restriksjoner.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført som en endring i midlertidig forskrift 28. september 2020 nr. 1914 om unntak fra bestemmelsene i økologiforskriften om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av koronautbruddet (covid-19).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vurderer at videreføring av særskilte midlertidige unntak fra visse regler om kontroll av økologisk produksjon ut året ikke medfører økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det vurderes som nødvendig å videreføre visse midlertidige unntak på grunn av nasjonale restriksjoner for blant annet fysisk nærhet for å ivareta smittehensyn på grunn av covid-19 pandemien. Det er viktig for kontrollorganet Debio å kunne ha muligheten til å benytte alternative tilsynsmetoder enn fysisk tilsyn, selv om det for øvrige virksomheter enn lavrisikovirksomheter skal prioriteres fysisk tilsyn hvis mulig. Det er utfordrende for Debio å gjennomføre uanmeldte inspeksjoner i tiden med koronarestriksjoner. Det er derfor positivt at det fortsatt åpnes for å kunne kontakte virksomheten 24 timer før inspeksjon for å sikre mot at virksomheten ikke er omfattet av koronarestriksjoner.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet deltar, har vurdert rettsakten. Spesialutvalget fant den EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1325/EU
Basis rettsaktnr.: 2020/977
Celexnr.: 32021R1325

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2021
Frist returnering standardskjema: 27.08.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker