Økologi - Nytt regelverk - lister over produkter og substanser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 av 15. juli 2021 som godkjenner og etablerer lister over visse produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1165 of 15 July 2021 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.07.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/1165 gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten viderefører vedleggene i forordning (EF) nr. 889/2008 over tillatte produkter og stoffer til bruk i økologisk produksjon. Disse positivlistene inndeles i hovedområdene gjødsel- og jordforbedring, plantevernmidler, rengjøring og desinfisering, fôr og næringsmidler. Det er i hovedsak videreføring av tilsvarende produkter og substanser som i gjeldende økologiregelverk, og det er kun mindre endringer og oppdateringer. Dette omfatter blant annet oppdateringer i henhold til horisontalt regelverk. Strukturen på vedleggene er endret og det er vektlagt å ha med generelle betingelser og grunnleggende informasjon innledningsvis. 

Hovedendringer i regler for bruk av produkter og substanser i økologisk produksjon:

1) Plantevernmidler (artikkel 1, vedlegg I):

Det er i hovedsak videreføring av tilsvarende aktive stoffer til bruk i plantevernmiddelprodukter som i gjeldende økologiregelverk, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg II, og kun mindre endringer:

 • Det innføres en ny kategorisering av aktive stoffer i fire hovedkategorier: basisstoffer, lav risiko aktive stoffer, biologiske kontrollmetoder inkludert mikroorganismer og øvrige stoffer

 • Viderefører gjeldende regler for bruk av basisstoffer. Det er automatisk godkjenning av basisstoffer som er definert som mat og er av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse. Basisstoffer av mineralsk opprinnelse skal først vurderes av EGTOP i forhold til nødvendigheten for bruk og vurdering etter økologiske prinsipper. I vedlegg I er det tatt med en ny klargjørende oversikt over basisstoffer. 

 • Et grunnleggende krav er at alle stoffer skal være godkjent etter det generelle plantevernmiddelregelverket. Stoffer som ikke oppfyller dette kravet er fjernet, som produktene bivoks og quassia-ekstrakt.

 • Samlebetegnelsen for "planteoljer" i gjeldende regelverk er erstattet av en oversikt over spesifikke godkjente planteoljer. 

2) Gjødsel- og jordforbedringsprodukter (artikkel 2, vedlegg II):

Det er i hovedsak videreføring av tilsvarende produkter som i gjeldende regelverk, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg I, og kun enkelte endringer. 

 • For produkter hvor det i gjeldende økologiregelverk er referanse til gjødselregelverket (forordning (EF) nr. 2003/2003), er henvisningen erstattet med nye krav og referanse til nytt gjødselregelverk, jf. forordning (EU) 2019/1009. Det er vist til krav til innhold av næringsstoffer og partikkelstørrelse i disse produktene, jf. gjødselregelverket. 

 • Forbudet mot gjødsel fra industrilandbruk ("factory farming») er videreført tilsvarende som i gjeldende økologiregelverk, og skal inntil videre håndteres nasjonalt som i dag. 

3) Tilsetningsstoffer og ingredienser til bruk i fôr (artikkel 3 og 4, vedlegg III):

Det er en videreføring av tilsvarende produkter og tilsetningsstoffer som i gjeldende regelverk, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg V og VI:

 • Det blir videreført tilsvarende regler for bruk av fiskemel fra bærekraftig fiskeri som i gjeldende økologiregelverk. Det blir derfor fortsatt tillatt å bruke i fôr til akvakulturdyr og enmagete dyr som fjørfe og svin. 

 • Det blir videreført mulighet for å bruke naturlige kilder for astaxanthin i fiskefôr til økologisk laks og ørret med tilsvarende betingelser som i gjeldende økologiregelverk.

 • Det blir videreført mulighet for å bruke fermentert L-histidin i fiskefôr til økologisk laks og ørret.

4) Desinfeksjons- og rengjøringsmidler (artikkel 5, vedlegg IV):

Det er en pågående prosess med evaluering og revidering av positivlisten over desinfeksjons- og rengjøringsmidler til bruk i økologiske virksomheter. I nytt økologiregelverk blir det i tillegg et nytt krav om å innføre en positivliste over produkter som kan benyttes for rengjøring og desinfeksjon i planteproduksjon, lager og foredlingsvirksomheter. Det er en pågående prosess for evaluering av produkter for bruk i slike virksomheter, og inntil denne prosessen er avsluttet vil det være nasjonale myndigheter som vurderer hvilke produkter som er tillatt å bruke. Ny liste over desinfeksjons- og rengjøringsmidler til bruk i alle økologiske virksomheter etter nytt økologiregelverk er foreslått å tre i kraft 1. januar 2024. Gjeldende positivliste, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg VII, vil videreføres inntil 31.12.2023. Rettsakten klargjør at regler for biocider må følges, og viser til at spesifikke produkter i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 889/2008 ikke er godkjente biocider, og derfor ikke kan benyttes til dette formålet i økologisk produksjon. 

5) Tilsetningsstoffer, substanser og ingredienser til bruk i produksjon av økologisk mat, og gjær til bruk i mat og fôr (artikkel 6, 7, 8 og 9, vedlegg V):

 • Artikkel 6 og vedlegg V del A gir en oversikt over tilsetningsstoffer og prosesseringsmidler som kan brukes i økologisk mat. Dette er tilsvarende som i gjeldende regelverk, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg VIII. 

 • Artikkel 7 og vedlegg V del B gir en oversikt over ikke-økologiske ingredienser som kan benyttes i produksjon av økologisk mat. Denne positivlisten skal først gjelde fra 1.1.2024, og positivlisten over ikke-økologiske ingredienser til bruk i økologisk mat, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg IX, videreføres inntil 31.12.2023. 

 • Artikkel 8 og vedlegg V del C gir en oversikt over godkjente prosesseringsmidler og produkter til produksjon av økologisk gjær til bruk i mat og fôr. Dette er tilsvarende som i gjeldende regelverk, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg VIII del C. 

 • Artikkel 9 og vedlegg V del D gir en oversikt over godkjente produkter og substanser til produksjon av økologisk vin. Dette er tilsvarende som i gjeldende regelverk, jf. forordning (EF) nr. 889/2008 vedlegg VIIIa. 

6) Produkter og substanser godkjent for bruk i økologisk produksjon i visse tredjeland (artikkel 10, vedlegg VI):

Rettsakten innfører en ny prosedyre hvor anerkjente kontrollorgan kan søke Europakommisjonen om å tillate bruk av spesifikke produkter og substanser i økologisk produksjon i visse områder i tredjeland. Kontrollorganet skal sende en dossier til Europakommisjonen med en beskrivelse av produktet og en begrunnelse hvorfor produktet er nødvendig å benytte for å ivareta økologisk produksjon i spesifikke områder i tredjeland. Europakommisjonen skal evaluere søknaden og godkjente produkter eller substanser vil bli inkludert i vedlegg VI til forordningen. Godkjenningen blir gitt for en to-årsperiode. Dersom det ikke er fremkommet ny dokumentasjon, vil produktet få en automatisk fornying i ytterligere to år. Det er foreløpig ingen produkter eller substanser oppført i dette vedlegget. 

7) Overgangsregler (artikkel 12):

Rettsakten fastsetter overgangsregler for følgende områder:

 • Desinfiserings- og rengjøringsprodukter listet i vedlegg VII til forordning (EF) nr. 889/2008 kan benyttes til og med 31.12.2023.

 • Ikke-økologiske ingredienser listet i vedlegg IX til forordning (EF) nr. 889/2008 kan benyttes til og med 31.12.2023. Økologisk mat produsert med disse ikke-økologiske ingrediensene før 1.1.2024 kan omsettes inntil lagret er tømt.

 • Økologisertifikat utstedt til økologiske virksomheter før 1.1.2022 vil ha gyldighet til og med 31.12.2022 (jf. artikkel 68 i forordning (EF) nr. 889/2008).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2021/1165, vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det er i hovedsak videreføring av tilsvarende produkter og substanser som i gjeldende økologiregelverk, og det er kun gjennomført mindre endringer og oppdateringer. Dette omfatter i hovedsak oppdateringer i henhold til horisontalt regelverk, og endringer i strukturen på vedleggene der det er vektlagt å ha med generelle betingelser og grunnleggende informasjon innledningsvis i vedleggene. Dette sikrer tilsvarende grunnlag for videreføring av økologisk produksjon som etter gjeldende økologiregelverk. Det er områder hvor det er planlagt fremtidig oppdatering og endring. Denne prosessen vil først starte etter at nytt økologiregelverk trer i kraft. 

For enkelte gjødselprodukter er det henvist til nye produktkrav i henhold til nytt gjødselregelverk. Mattilsynet er ikke kjent med at dette skal innebære konsekvenser for norske virksomheter. Det er et mål med regelmessig oppdatering og endring i positivlistene. Dersom det er områder som viser seg å være problematiske, er det muligheter for å følge opp dette ved neste revisjon. Det vil bli en prosess i 2022 med oppdatering og endringer i listen over gjødsel- og jordforbedringsprodukter. 

For området produkter og tilsetningsstoffer til bruk i økologisk fôr, vurderer Mattilsynet at det er spesielt viktig at tilsvarende mulighet til å bruke fiskemel i økologisk fôr er videreført. Fiskemel er et viktig fôrmiddel for å fremme god kvalitet på økologisk fôr som ivaretar dyrehelse og dyrevelferd. 

For produksjon av økologisk fôr til laks og ørret er det viktig at det er videreført gjeldende regler for bruk av naturlige kilder for astaxanthin i fiskefôr. I naturen vil laks ha ulike skalldyr som fôrkilder som gir en rød farge på kjøttet. Denne rødfargen er også en antioksidant som er viktig for fiskevelferden og vil føres over i rogna for å beskytte den. Det er derfor vanlig å tilsette ingredienser med tilsvarende effekt i fiskefôret.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementer og Mattilsynet er representert. Spesialuvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1165/EU
Basis rettsaktnr.: 834/2007
Celexnr.: 32021R1165

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.07.2021
Frist returnering standardskjema: 29.10.2021
Dato returnert standardskjema: 26.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.10.2021
Høringsfrist: 15.01.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker