EØS-notatbasen

Vet - endring sykdomsfri status Kroatia, Portugal, Tyskland, Italia, Danmark og Finland for sykdommene brucellose hos storfe, BTV og IHN

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1008 av 21. juni 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status for Kroatia og en region i Portugal for infeksjoner med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos storfe, vedlegg VIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for Litauen og visse regioner i Tyskland, Italia og Portugal for infeksjoner med blåtungevirus (serotype 1-24) og vedlegg XIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for områder i Danmark og Finland for infeksiøs haematopoetisk nekrose

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1008 of 21 June 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/620 as regards the disease-free status of Croatia and a region of Portugal from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in bovine animal populations, amending Annex VIII thereto as regards the disease-free status of Lithuania and certain regions of Germany, Italy and Portugal from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and amending Annex XIII thereto as regards the disease-free status of Denmark and Finland from infectious haematopoietic necrosis

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.07.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2021/620 som listefører medlemsland med godkjent sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for visse listeførte sykdommer. Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 er basisforordningen i det nye dyrehelseregelverket i EØS. I artikkel 5 og 9 i denne forordningen gis det bestemmelser om listeføring og kategorisering av dyresykdommer som reguleres av dyrehelseregelverket. Utfyllende bestemmelser om listeføring av dyresykdommer er gitt i forordning (EU) 2018/1629 og bestemmelser om kategorisering av disse sykdommene er gitt i forordning (EU) 2018/1882. Artikkel 9 av dyrehelseforordningen sier at sykdommer i kategori B skal være gjenstand for obligatorisk utryddelse, mens sykdommer i kategori C skal være gjenstand for frivillig utryddelse. Videre skal utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer godkjennes av Kommisjonen. Bestemmelsene sier også at Kommisjonen kan godkjenne sykdomsfri- og ikke-vaksinerende status for sykdommer i kategoriene A, B og C.

Utfyllende bestemmelser til dyrehelseforordningens del II om overvåkning, utryddelse og sykdomsfri status er gitt i forordning (EU) 2020/689. Her er det gitt bestemmelser om utformingen av utryddelsesprogrammer for kategori B- og C-sykdommer. For sykdommene brucellose, tuberkulose, rabies, enzootisk bovin leukose, blåtunge, bovin virusdiare og infeksjon med Bonamia exitiosa har det i tidligere regelverk ikke eksistert bestemmelser om utryddelsesprogrammer. I forordning (EU) 2020/689 er det også gitt bestemmelser om vilkår for godkjenning av sykdomsfri status for hele landet, soner eller segmenter, og vedlikehold av denne for kategori B- og C-sykdommer. For sykdommene rabies, blåtunge, bovin virusdiare og infeksjon med Bonamia exitiosa har sykdomsfri status ikke eksistert i tidligere regelverk. I artikkel 280 i dyrehelseforordningen og artikkel 84 og 85 i forordning (EU) 2020/689 er det gitt overgangsbestemmelser som sier at godkjente utryddelsesprogrammer og sykdomsfrie statuser for visse sykdommer anerkjent etter tidligere regelverk skal anses som godkjente etter nytt regelverk.

I denne rettsakten godkjennes følgende land med sykdomfri status for angitte sykdommer:

 • Kroatia - for hele landet godkjennes sykdomsfri status for brucellose hos storfe (endrer vedlegg I del I kapittel I).
 • Portugal - for visse soner i landet godkjennes sykdomsfri status for brucellose hos storfe (endrer vedlegg I del I kapittel I).
 • Litauen - for hele landet godkjennes sykdomsfri status for infeksjon med blåtungevirus (serotpe 1-24) (endrer vedlegg VIII, del I).
 • Tyskland - for visse områder i landet godkjennes sykdomsfri status for blåtungevirus (serotpe 1-24) (endrer vedlegg VIII, del I).
 • Italia - for visse områder i landet godkjennes sykdomsfri status for blåtungevirus (serotpe 1-24) (endrer vedlegg VIII, del I).
 • Portugal - for visse områder i landet godkjennes sykdomsfri status for blåtungevirus (serotpe 1-24) (endrer vedlegg VIII, del I).
 • Danmark - for visse områder i landet tilbaketrekkes sykdomsfri status for infeksiøs haematopoetisk nekrose (endrer vedlegg XIII, del I).
 • Finland - for visse områder i landet tilbaketrekkes sykdomsfri status for infeksiøs haematopoetisk nekrose (endrer vedlegg XIII, del I).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i dyrehelseovervåkningsforskriften og vil kreve en endring av denne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Vi støtter oss til Kommisjonens vurdering når det gjelder godkjenning av sykdomsfri status eller tilbaketrekking av disse.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1008
Basis rettsaktnr.: 2021/620
Celexnr.: 32021R1008

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.06.2021
Frist returnering standardskjema: 15.10.2021
Dato returnert standardskjema: 15.09.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: