EØS-notatbasen

Endring av standardskjema for avlssertifikater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/761 av 7. mai 2021 som endrer vedlegg I - IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 når det gjelder standardskjema for avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/761 of 7 May 2021 amending Annexes I to IV to Implementing Regulation (EU) 2017/717 as regards the model forms of zootechnical certificates for breeding animals and their germinal products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.09.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Standardskjemaene for avlssertifikater endres for sikrere å kunne identitifisere avlsdyr og avlsmateriale. Detaljer eller saksnummeret som refererer til databasen der detaljene er tilgjengelige, skal oppgis i avlssertifikatet i rubrikken som tilsvarer resultater av bekreftelsen av identiteten til avlsdyret/avlsmaterialet. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 31. januar 2018 nr. 145 om avl av storfe, svin, sau, geit og hest.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/761
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0761

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.05.2021
Frist returnering standardskjema: 17.09.2021
Dato returnert standardskjema: 05.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker