Forlengelse koronatiltak kontrollforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/984 av 17. juni 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/984 of 17 June 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. For Norges del er ikke EUs plantehelseregelverk en del av EØS-avtalen, og bestemmelsene om kontroll med plantehelse vil derfor ikke gjelde i Norge.

På bakgrunn av den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden ble det fastsatt en midlertidig forordning som gir mulighet for unntak fra enkelte bestemmelser i kontrollforordningen. Unntakene er endret flere ganger og forlenget. Denne gangen forlenges de gjeldende unntakene i ytterligere to måneder - fra 1. juli til 1. september. Unntakene som gjelder er aksept av elektroniske sertifikater på vilkår, mulighet for elektroniske møter med virksomhetene og vilkår for utpeking av fysiske personer til offentlig kontroll.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk rett ved å endre midlertidig forskrift 19. juni 2020 nr. 1228 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd på bakgrunn av koronakrisen (covid-19), forordning (EU) 2020/466  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette er en forlengelse av lempinger i en periode på ytterligere to måneder som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Det haster å innlemme rettsakten som gjelder nødvendige tiltak på grunn av COVID-19 pandemien. På grunn av korte frister er EØS-notatet kun tatt opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2021/984
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625
Celexnr.: 32021R0984

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.06.2021
Frist returnering standardskjema: 21.06.2021
Dato returnert standardskjema: 21.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker