Forsiden

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/932 av 9. juni 2021 om suspendering av godkjenningen av lasalocid A-natrium (Avatec 15% cc) og lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/932 of 9 June 2021 suspending the authorisation of lasalocid A sodium (Avatec 15% cc) and lasalocid A sodium (Avatec 150 G) as feed additives for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation Zoetis Belgium S.A.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.08.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder suspensjon av godkjenningen av Avatec® 150G som koksidiostatika med det aktive stoffet lasalocid A natrium for slaktekylling og livkylling. Produktet var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EC) og ble søkt regodkjent etter nytt regelverk. I 2017 kunne ikke EFSA konkludere i forhold til sikker dose av preparatet for slaktekylling og livkylling. De kunne heller ikke konkludere at preparatet hadde effekt ved den laveste foreslåtte dosen for disse dyretypene. Søker fikk muligheten til å levere ytterligere data. Etter å ha vurdert de nye dataene kunne EFSA fortsatt ikke konkludere at preparatet var trygt eller har effekt for slaktekylling og livkylling. Godkjenningen er derfor suspendert og produktet må trekkes fra markedet. Det er gitt en overgangsperiode på 3 måneder. Søker har forsikret at de nødvendige studiene pågår og at data fra disse vil være tilgjengelig innen 31. desember 2021. Etter denne datoen vil tilsetningsstoffet bli vurdert på nytt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien. Norge har et unntak i EØS-avtalen for godkjenning av koksidiostatika, men lasalocid A natrium er blant de koksidiostatikaene som er godkjent for bruk i Norge. Dette koksidiotsatikaet har imidlertid vært lite i bruk de siste årene, og var ikke i bruk i 2019 eller 2020.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/932
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0932

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2021
Frist returnering standardskjema: 16.07.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 323/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.05.2021
Høringsfrist: 01.07.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.12.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 23.12.2021

Lenker