Oppdatering av sikkerhetslisten for flyselskaper

Gjennomføringsforordning (EU) 2021/883 av 1. juni 2021 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/883 of 1 June 2021 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers banned from operating or subject to operational restrictions within the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.06.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger for operasjoner i Europa, er fastsatt som forordning nr. 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året. Forordning (EU) 2021/883 inneholder første oppdatering i 2021. Listen inneholder nå ulike flyselskaper fra landene: Venezuela, Suriname, Iran, Nigeria, Zimbabwe, Afghanistan, Angola, Armenia, Congo, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Kirgisistan, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Sudan, Komorene og Nord Korea.

Merknader

Forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEFU art. 80, nå TFEU art. 100.

Normalt blir forordninger først EØS-gjennomført i norsk rett etter at vedtak fra EØS-komiteen om endring av EØS-avtalen foreligger. Det foreligger imidlertid en spesialordning for endringsforordninger i tilknytning til sikkerhetslisten som innebærer at disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett straks de er vedtatt og publisert i Official Journal.

Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2021/883 og ble gjennomført i norsk rett 3. juni 2021 gjennom en endring av BSL A 6-2.  Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordning (EF) 2111/2005 om etablering av en fellesskapsliste av flyselskaper underlagt driftsforbud innenfor Fellesskapet og om informering av flypassasjerer om identiteten til det flyselskapet som utfører transporten (hovedforordningen). 

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: (EU) 2021/883
Celexnr.: 32021R0883

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 03.06.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker