Endring tilsetningsstoff - Rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

Kommisjonsforordning (EU) …/… om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards steviol glycosides (E 960) and rebaudioside M produced via enzyme modification of steviol glycosides from Stevia

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer brukerbetingelsene og spesifikasjonene til tilsetningsstoffet steviolglykosider E960. 

I søknaden fra 2018 ber søkeren om en endring av spesifikasjonene av steviaglykosider (E 960) for å inkludere en ny metode for produksjon av rebaudiosid M. Rebaudiosid M er et steviolglykosid som forekommer i små mengder i steviaplanten/vannekstraktet fra bladene. Rebaudiosid M har flere glykosider bundet til seg enn f.eks. steviolglykosidene steviosid og rebaudiosid A og har en smaksprofil som ligner mer på sukker. En måte å øke andelen rebaudiosid M på, er å glykosidere steviolglykosider med færre glukose-enheter bundet til seg.

Etter biokonverteringen gjennomgår rebaudiosid M en serie rense- og isolasjonstrinn for å produsere den endelige rebaudiosid M (≥ 95%).

Vedlegg II, del B til forordning (EF) nr. 1333/2008 inneholder en liste over alle de tilsetningsstoffene som er godkjent, med brukerbetingelser, som er tillatt å bruke i næringsmidler. Enzymatisk biokonvertert rebaudiosid M vil få en egen definisjon i spesifikasjonene og inkludere den nye produksjonsmåten, enzymatisk biokonvertering, som innebærer flere enzymatiske prosesser hvor vannekstraherte steviolglykosider blir glykosidert med glukose-enheten fra vanlig sukker. Enzymene som blir benyttet i denne biokonverteringen, er produsert av genetisk modifiserte gjær K. phaffi. Verken levedyktige celler eller DNA fra gjæren K. phaffi skal være til stede i tilsetningsstoffet.

EFSA har risikovurdert den nye produksjonsmetoden og enzymmodifisert rebaudiosid M og det er ingen økt helserisiko av betydning for de samme foreslåtte bruksområdene og på samme bruksnivåer som steviolglykosider (E 960) har i dag.

Benevningene på steviolglykosider (E 960) blir endret slik at de blir i samsvar med spesifikasjonene og benevningen som blir benyttet i «General Standard of Food Additives» (GSFA) i Codex Alimentarius. E 960 Steviolglykosider blir endret til E 960a Steviolglykosider fra Stevia, mens enzymmodifisert rebaudiosid M blir lagt til som E 960c Enzymatisk produserte steviolglykosider.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 6. juni 2011 om tilsetningsstoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Den aktuelle oppdateringen er risikovurdert av EFSA og har ingen økt helsemessig risiko av betydning.

Det er derfor hensiktsmessig å godkjenne forslaget til nye navn og endrede spesifikasjonene for tilsetningsstoffet steviolglykosider (E960).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012

Norsk regelverk

Høringsstart: 01.06.2021
Høringsfrist: 31.07.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker