Gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer i henhold til CRR (endringsbestemmelser)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/249 av 17. februar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til tett korrelerte valutaer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/249 of 17 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en endringsforordning til utfyllende regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR). 

Av CRR (kapitalkravsregelverk for banker mv.) artikkel 354 følger det at sammenstilte posisjoner i nært korrelerte valuter kan være gjenstand for lavere kapitalkrav (4 %) og den tekniske standarden oppdaterer oversikten over hvilke valuter som oppfyller vilkårene for å kunne anses som nært korrelerte. Oversikten over nært korrelerte valutaer oppdateres årlig.

Forordningen inneholder ingen materielle endringer, men oppdaterer oversikten over tett korrelerte valutaer i vedlegget i (EU) 2015/2197. Ingen valutaer legges til eller fjernes, kun datoer justeres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil gjennomføres i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten vil gjennomføres i Norge ved inkorporasjon i forskrift.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/249
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R0249

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker