Grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler - 2021/1408

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1408 av 27. august 2021 om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2021/1408 of 27 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of tropane alkaloids in certain foodstuffs

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i nærmere bestemte næringsmiddelkategorier. Europakommisjonen foreslår nå nye grenseverdier for tropane alkaloider i nye næringsmiddelkategorier. 

Tropane alkaloider (TA) er sekundære metabolitter som forekommer naturlig i flere plantefamilier inkludert Brassicaceae (korsblomstfamilien), Solanaceae (søtvierfamilien) og Erythroxylaceae (kokafamilien). Det er hittil identifisert flere enn 200 tropane alkaloider. De mest undersøkte er atropin og skopolamin. I EFSAs risikovurdering fra 2013 framgår det at enkelte tropane alkalodier kan gi effekter på blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre. EFSA har etablert en akutt referansedose (ARfD) for summen av de to tropane alkaloidene atropin og skopolamin på 0,016 µg/kg kroppsvekt.

EFSA-vurderingen har blitt fulgt opp med innhenting av nyere forekomstdata i et vidt spekter av plantebasert mat, og i 2018 publiserte EFSA en ny vurdering av akutt eksponering for TA gjennom mat. Vurderingene viste at akutt referansedose var overskredet for flere grupper, noe som innebærer en helsebekymring. Visse korn og korprodukter, samt urtete, bidrar mest til eksponeringen for TA. TA finnes særlig i store mengder i frø av ugress i piggepleslekten (Datura). Piggeplefrøene er små og vanskelige å fjerne, særskilt i avlinger som selv består av små frø/korn, slik som hirse, durra og bokhvete, samt mais. Kommisjonen foreslår derfor å fastsette grenseverdier for disse kornsortene, produkter av disse, samt urtete. 

Forordning (EU) 2021/1408 fastsetter nye grenseverdier for tropane alkaloider. Disse er gitt i del 8.2 i vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 (teksten i tabellen gjengis på dansk da norsk oversettelse enda ikke foreligger):

BILAG

I del 8 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 affattes rubrik 8.2 således:

Fødevarer (1)

Grænseværdi (μg/kg)

»8.2.

Tropanalkaloider (*)

Atropin

Scopolamin

8.2.1.

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn indeholdende hirse, durra, boghvede, majs samt de produkter, som er fremstillet heraf (3) (29)

1,0

1,0

Summen af atropin og scopolamin

8.2.2.

Uforarbejdet hirse og durra (18)

5,0 fra 1. september 2022

8.2.3.

Uforarbejdet majs (18), undtagen:

— uforarbejdet majs, der er bestemt til forarbejdning ved vådformaling

(37) og

— uforarbejdet majs til popning

15 fra 1. september 2022

8.2.4.

Uforarbejdet boghvede (18)

10 fra 1. september 2022

8.2.5.

Majs til popning

Hirse, durra og majs, der markedsføres til den endelige forbruger Mølleriprodukter af hirse, durra og majs

5,0 fra 1. september 2022

8.2.6.

Boghvede, der markedsføres til den endelige forbruger Mølleriprodukter af boghvede

10 fra 1. september 2022

8.2.7.

Urteudtræk (tørret produkt) med undtagelse af de urteudtræk, der er angivet i 8.2.8

25 fra 1. september 2022

8.2.8.

Urteudtræk (tørret produkt) af anisfrø

50 fra 1. september 2022

8.2.9.

Urteudtræk (flydende)

0,20 fra 1. september 2022

(*) De omhandlede tropanalkaloider er atropin og scopolamin.«

Overgangsbestemmelser

God produksjons- og innhøstingspraksis bør anvendes for å redusere forekomsten av TA. Siden disse kravene nylig har blitt introdusert og av hensyn til virksomhetenes mulighet for å tilpasse seg de nye kravene, er det gitt en overgangsperiode fram til 1. september 2022, dvs. at de nye grenseverdiene skal gjelde fra 1. september 2022. Næringsmidler som er lovlige på markedet før 1. september 2022, kan fortsatt omsettes inntil utløpet av holdbarhetstiden.

For baby- og barnemat som inneholder mais/maisprodukter foreslås imidlertid en strengere regel. Slike produkter, som er lovlige på markedet før ikrafttredelsen av de nye bestemmelsene, kan omsettes inntil utløpet av holdbarhetstiden. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 3. juli 2016 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler ved endring av § 3 som gjennomfører forordning (EF) nr. 1881/2006. De nye grenseverdiene for tropane alkaloider framkommer i endringsforordningen (EU) 2021/1408 til forordning (EF) nr. 1881/2006. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene for tropane alkaloider vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndighetene ut over generelle, etablerte forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelse av grenseverdier for forurensende stoffer i næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Mattilsynet har støttet Kommisjonens arbeid med å fastsette grenseverdier for tropane alkaloider i visse næringsmidler for å beskytte folkehelsen basert på EFSAs risikovurdering, tilgjengelige forekomstdata og EFSAs nyeste eksponeringsberegninger. Mattilsynet mener at fastsettelse av grenseverdier vil kunne stimulere til bedre produksjons- og innhøstingspraksis og dermed bidra til lavere inntaksnivåer over tid. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1881/2006

Norsk regelverk

Høringsstart: 17.09.2021
Høringsfrist: 29.10.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker