Plantevernmiddelrester 2021/1098 (MRL)

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1098 av 2. juli 2021 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for 24 epibrassinolid, Allium cepa L. løkekstrakt, cyflumetofen, fludioksonil, fluroksypyr, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i eller på visse produkter.

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1098 of 2. July 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 24 epibrassinolide, Allium cepa L. bulb extract, cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, sodium 5-nitroguaiacolate, sodium o nitrophenolate and sodium p-nitrophenolate in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og nye MRLer gjelder i EU fra 26. juli 2021.  

Sammendrag av innhold

Forordning 2021/1098 (SANTE/12766/2020) fastsetter nye MRLer på bakgrunn av MRL søknader (art. 10, Plantevernmiddelrestforordningen (EU) nr. 396/2005). Forordningsforslaget endrer grenseverdier (MRL) for 24 epibrassinolid, Allium cepa L. løkekstrakt, cyflumetofen, fludioksonil, fluroksypyr, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat. Alle de aktive stoffene er godkjent som aktive stoffer i EU. Det er nasjonale godkjenninger av preparater på markedet og fludioksonil og fluroksypyr er godkjent brukt som plantevernmidler i Norge.

24 epibrassinolid som er klassifisert som et lavrisiko aktivt stoff og Allium cepa L. løkekstrakt,som er klassifisert som et basisstoff er nylig godkjent som aktive stoffer i EU. For disse stoffene gjelder nå standardgrenseverdien på 0,01 mg/kg (art 18), men de er foreslått oppført på vedlegg IV som lister stoffer det er vurdert å ikke være nødvendig å fastsette noen MRL for i tråd med EFSAs anbefalinger. 

For cyflumetofen fastsettes nye MRLer for sitrusfrukter, aprikoser, ferskener, tomater, auberginer, agurk og humle på bakgrunn av MRL søknader knyttet til godkjent bruk.

For fludioksonil fastsettes en ny MRL for hyllebær på bakgrunn av MRL søknad knyttet til godkjent bruk. 

For fluroksypyr fastsettes MRLer for gressløk, selleriblader, persille, timian, basilikum og spiselige blomster på bakgrunn av MRL søknader knyttet til godkjent bruk. 

Natrium 5-nitroguaiakolat, natrium o-nitrofenolat og natrium nitrofenolat har felles MRL og inngår i restdefinisjonen til natrium 5-nitroguaiakolat. Det fastsettes MRL for oliven på bakgrunn av MRL søknader knyttet til godkjent bruk. 

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 

Endringene innebærer høyere MRLer for visse stoff/produkter og det er derfor ikke behov for overgangsordninger for produkter og MRLene vil gjelde i EU 20 dager etter kunngjøring på Official Journal. I Norge vil nye MRLer tidligst gjelde fra samme dato som i EU eller når forordningen tas inn i norsk regelverk. Endingene i MRL gjelder i EU fra 26. juli 2021 og vil gjelde umiddelbart i Norge når denne forordningen tas inn i norsk regelverk.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten; 
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet. 
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der relevante departement og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffer har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier. 


Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN


Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukere. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1098
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32021R1098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 11.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.10.2021
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker