Sertifikat, avliving i felt

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1422 av 26. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/624 når det gjelder sertifisering ved avliving på opprinnelsesenheten

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1422 of 26 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/624 as regards certification in case of slaughter at the holding of provenance

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.05.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.06.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Henvisning til sertifikater ved avliving i felt for alle dyrearter. Sertifikatet skal brukes ved anvendelse av ny bestemmelse om at produksjonsdyr kan avlives og avbløs på opprinnelsesenheten under bestemte kriterier og betingelser nedfelt i forordning (EU) 2021/1374. Sertifikatet reguleres i forordning (EU) 2020/2235 under den nye dyrehelseforordningen. Når storfe, svin, hester og oppdrettsvilt avlives på gården i henhold til avsnitt I, kapittel VIa eller avsnitt III, punkt 3 i vedlegg III til forordning (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforordningen), skal et offentlig sertifikat som er i overensstemmelse med modellen følge slakteskrotten til slakteriet eller sendes inn på forhånd.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 9. mars 2020 nr. 720 om offentlig kontroll - animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Ettersom endringen kun er henvisning til sertifikat, vil endringen ikke bli hørt.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2021/1422
Basis rettsaktnr.: (EU)2019/624
Celexnr.: 32021R1422

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.04.2021
Frist returnering standardskjema: 20.08.2021
Dato returnert standardskjema: 25.06.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker