Teknisk standard om tilsynsrapportering av markedsrisiko i hht. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013.

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/453 av 15. mars 2021 om tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til de spesifikke innberetningskrav for markedsrisiko

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/453 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the specific reporting requirements for market risk.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om rapportering av markedsrisiko.Bakgrunn for forordningen er nye krav om å rapportere kapitalkrav hensyntatt markedsrisiko, som følge av endringer i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013, som gjøres i forordning (EU) 2019/876 (CRR II). 

Endringene implementeres i CRD rapporteringspakke v.3.0.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ikrafttredelsestidspunkt på tilpasses slik at rettsakten ikke trer i kraft tidligere enn CRR II (forordning 2019/876) som er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD-rapportering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 453/2021
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32021R0453

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker