Biocid - Godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre i PT 1

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/365 av 26. februar 2021 om godkjenning av aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/365 of 26 February 2021 approving active chlorine released from hypochlorous acid as an active substance for use in biocidal products of product-type 1

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 26. februar 2021 og ble publisert i OJ 1. mars 2021.

Rettsaken ble innlemmet i EØS-avtalen 29. oktober 2021.

Sammendrag av innholdet

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2021/365 godkjenner aktivt klor frigjort fra hypoklorsyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 1. Produkttype 1 omfatter biocidprodukter til hygiene for mennesker. For produkttyoe 1 skal produktvurderingen spesielt fokusere på eksponering, risiko og effektivitet knyttet til hvilket som helst bruk dekket av en søknad om godkjenning, men ikke adressere risikovurderingen av det aktive stoffet gjort på EU-nivå.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/365
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021R0365

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2021
Frist returnering standardskjema: 14.04.2021
Dato returnert standardskjema: 14.04.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 290/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.03.2021
Høringsfrist: 23.04.2021
Frist for gjennomføring: 30.10.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 06.01.2022

Lenker