Biocid - Godkjenning av karbendazim i PT7 og 10

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/348 av 25. februar 2021 om godkjenning av karbendazim som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7 og 10

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/348 of 25 February 2021 approving carbendazim as an active substance for use in biocidal products of product-type 7 and 10

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.03.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt 25. februar 2021 og ble publisert i OJ 26. februar 2021.

Sammendrag av innholdet

Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) 2021/348 godkjenner karbendazim som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7 og 10. Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film og produkttype 10 omfatter konserveringsmidler for byggematerialer.

Karbendazim er vurdert som en substitusjonskandidat etter Artikkel 10(1) a og d i biocidforordningen. For godkjenning av biocidprodukter skal følgende betingelser oppfylles:

  1. Ved produktvurderingene skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet for de bruksområder som inngår i søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen av aktivstoffet på fellesskapsnivå.
  2. Produkter skal kun godkjennes for bruk i medlemsland der minst en av betingelsene i artikkel 5(2) i biocidforordningen er oppfylt.
  3. Produkter skal ikke godkjennes for bruk i maling der tenkt bruk er utendørs.

Plassering av behandlede produkter må følge oppfylle følgende betingelser:

  1. Maling og gips som er behandlet med karbendazim skal ikke plasseres på markedet for utendørs bruk.
  2. Personen som er ansvarlig for å plassere på markedet maling eller gips behandlet eller innsatt med karbendazim skal sikre at etiketten til produktene indikerer at det ikke skal brukes utendørs.
  3. Personen som er ansvarlig for å plassere på markedet behandlede artikler behandlet eller innsatt med karbendazim skal sikre at etiketten til den behandlede artikkelen gir informasjon i henhold til andre paragraf i artikkel 58(3) i biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority"-møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/348
Basis rettsaktnr.: 528/2012
Celexnr.: 32021R0348

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.03.2021
Frist returnering standardskjema: 24.03.2021
Dato returnert standardskjema: 24.03.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.03.2021
Høringsfrist: 23.04.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker