Nivå 2-forordning til PEPP-forordningen - krav til informasjonsdokumenter (PEPP-KID), kostnader, gebyrer og risikoreduserende teknikker

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/473 av 18. desember 2020 som supplerer Rådets og parlamentets forordning (EU) 2019/1238 med hensyn til tekniske standarder som spesifiserer kravene til informasjonsdokumenter, kostnader, gebyrer og risikoreduserende teknikker for det felleseuropeiske individuelle pensjonsproduktet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/473 of 18 December 2020 supplementing Regulation (EU) 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the requirements on information documents, on the costs and fees included in the cost cap and on risk-mitigation techniques for the pan-European Personal Pension Product

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.03.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen ble publisert i Official Journal 22. mars 2021, og trer i kraft i EU 11. april 2021. 

Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Det samme gjelder morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). 

Sammendrag av innhold

Forordningen innholder utfyllende regler til morrettsakten, som er forordning (EU) 2019/1238 om et felleseuropeisk individuelt pensjonsprodukt (PEPP-forordningen).

Formålet er å standardisere informasjonen som skal gis til forbrukere om PEPP-produktene. Det skal gi forbrukerne forståelig og tilgjengelig informasjon, som blant annet kan brukes til å sammenligne ulike PEPP-produkter. Informasjonen som skal gis omfatter blant annet risikoer, kostnader og gebyrer knyttet til PEPP-produktene og opplysninger om eventuelle risikoreduserende teknikker som benyttes. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil forordningen gjennomføres i norsk rett i forskrift. Det vil si at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen får ikke nevneverdige konsekvenser for det offentlige.

Det er frivillig for markedsaktørene om de vil tilby PEPP-produkter. De som vil tilby PEPP-produkter, må følge reglene i forordningen om hvilken informasjon forbrukere som vil kjøpe produktet, skal få. De overordnede reglene er gitt i morrettsakten. Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Datoen for ikrafttredelse i EØS/EFTA-statene bør tilpasses, siden forordningen utfyller morrettsakten, forordning (EU) 2019/1238 (PEPP-forordningen). Morrettsakten er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå. Datoen for ikrafttredelse av forordningen bør være den samme dagen som ikrafttredelse av morrettsakten, eller senere. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/473
Basis rettsaktnr.: 2019/1238
Celexnr.: 32021R0473

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2021
Frist returnering standardskjema: 01.07.2021
Dato returnert standardskjema: 07.04.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker