Vet - beskyttelsestiltak mot Bsal

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/361 av 22. februar 2021 om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batrachochytrium salamandrivorans ved handel med salamandre i Unionen og ved innførsel av slike dyr til Unionen

Commission Implementing Decision (EU) 2021/361 of 22 February 2021 laying down emergency measures for movements between Member States and the entry into the Union of consignments of salamanders in relation to infection with Batrachochytrium salamandrivorans

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.03.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er i stor grad en videreføring av bestemmelsene gitt i besluting (EU) 2018/320.

Rettsakten fastsetter dyrehelsemessige beskyttelsestiltak for handel med salamandre i EU og for innførsel av salamandere til EU, spesielt med tanke på å hindre spredning av infeksjoner med soppen Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal). Rettsakten gjelder likevel ikke for ikke-kommersiell forflytning av salamandere (kjæledyr).

Vilkår for handel i EU

Rettsakten pålegger EU-medlemsstatene å forby sending av salamandere til andre medlemsstater med mindre forsendelsen oppfylle bestemte vilkår. Vilkårene omfatter:

 • Salamanderne må komme fra en populasjon hvor det ikke har vært dødelighet av ukjent årsak, på grunn av Bsal eller etter kliniske tegn på Bsal.
 • Salamanderne skal ikke vise kliniske tegn eller symptomer på Bsal, ved undersøkelse av offentlig veterinær.
 • Salamanderne skal undersøkes av offentlig veterinær tidligst 48 timer før avsendelse.
 • Forsendelsen må enten bestå av salamandere som;
  • har gjennomgått karantene, enten før avsendelse eller etter ankomst, og testing for Bsal, eller
  • er behandlet mot Bsal, eller
  • sendes fra et lukket anlegg og skal til et lukket anlegg.

 • Salamanderne skal følges av helsesertifikat etter en modell som er vedlegg til rettsakten.

Vilkår for innførsel til EU
Rettsakten pålegger EU-medlemsstatene å utføre grensekontroll i henhold til kontrollforordningen (EU) 2017/625 av forsendelser av Salamandere fra tredjeland. Forsendelsene skal tillates innført dersom de oppfyller bestemte vilkår. Vilkårene omfatter:

 • Salamanderne skal komme fra et tredjeland som er medlem av Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE).
 • Salamanderne skal ikke vise kliniske tegn eller symptomer på Bsal, ved undersøkelse av offentlig veterinær.
 • Salamanderne skal undersøkes av offentlig veterinær tidligst 48 timer før avsendelse.
 • Salamanderne skal holdes isolert fra andre salamandre senest fra undersøkelsen av offentlig veterinær finner sted og til helsesertifikatet utstedes.
 • Salamanderne skal følges av helsesertifikat etter en modell som er vedlegg til rettsakten.

Rettsakten pålegger EU-medlemsstatene å sikre at grensekontrollstasjonene ikke aksepterer innførsel av salamandre med mindre importøren eller importørens representant legger fram en skriftlig erklæring som er signert av den som er ansvarlig for mottakervirksomheten. I erklæringen skal mottakervirksomhetens navn og adresse angis. I tillegg skal det bekreftes at virksomheten oppfyller bestemte vilkår som følger av et vedlegg til rettsakten og at salamanderne vil bli mottatt for innsetting i karantene.

Rettsakten pålegger EU-medlemsstatene å sikre at forsendelsen av Salamandere holdes i et karanteneanlegg inntill de slippes ut av anlegget av en offentlig veterinær. Den offentlige  veterinæren skal inspisere karanteneanlegget ved hvert mottak av forsendelser. Inspeksjonen skal omfatte inspeksjon av mortalitetsregister og klinisk undersøkelse av salamenderne. Den offentlige veterinæren skal gjennomføre undersøkelser, prøvetaking, testing og behandling iht. rettsaktens vedlegg. Salamanderne kan slippes ut av karanteneanlegget tidligst etter 6 uker og kun dersom dersom enten testresultater er tilfredsstillende eller behandlingsregimet er fulgt.

Tiltak ved utbrudd av Bsal i et karanteneanlegg

Ved utbrudd in et karanteneanlegg, pålegger rettsakten EU-medlemsstaten å sikre at alle salamandere i den berørte epidemiologiske enheten enten;

 • behandles iht. bahandlingsregimet gitt i rettsaktens vedlegg, eller
 • avlives og destrueres i henhold til regelverket om animalske biprodukter.

Etter at tiltakene er gjennomført skal lokaler der den berørte epidemioogiske enheten har vært holdt vaskes og desinfiseres. Kompetente myndigheter kan kreve testing av behandlede salamanderne for å verifisere at behandlingen har vært effektiv og kreve at behandlingen gjentas.

Årsrapportering
Senest 30. juni hvert år, skal EU-medlesstater som har håndtert salamanderforsendelser det foregående året rapportere til Kommisjonen. Rapporten skal skille mellom informasjon relatert til samhandel og informasjon relatert til innførsel fra tredjestater. Opplysningene som skal rapporteres omfatter:

 • Antall epidemiologiske enheter med utbrudd av Bsal.
 • Antall epidemiologiske enheter uten utbrudd som er behandlet mot Bsal.
 • Annen relevant informasjon om testing, behandling eller håndtering av forsendelser av salamandere og gjennomføring av bestemmelsene i rettsakten.

Overgangsordninger
Rettsakten åpner for at  EU-medlemsstatene fram til 6. september 2018 kan tillate innførsel av salamandere fra andre medlemsstater som ikke oppfyller vilkårene i rettsakten, men på risikoreduserende vilkår som de selv fastsetter etter å ha konsultert operatørene og, om nødvendig, avsenderlandet.

Rettsakten åpner også for at EU-medlemsstatene fram til 6. september 2018 kan tillate innførsel av salamandere fra tredjestater uten at de oppfyller innførselsvilkårene i rettsakten, men at rettsaktens bestemmelser om karantene på mottakervirksomheten og tiltak ved påvisning av Bsal i karantenen oppfylles. 

Gyldighet
Rettsakten skal gjelde fra 21. april 2021 til 31. desember 2022. 

Vedlegg
Rettsakten har tre vedlegg.

Vedlegg I inneholder modeller for helsesertifikater som skal følge med forsendelser av salamandere som innføres fra henholdsvis andre EU-medlemsstater og tredjestater.

Vedlegg II fastsetter minimumskrav til karanteneanlegg som mottar forsendelser av salamandere fra tredjestater.

Vedlegg III fastsetter krav til undersøkelse, testing og behandlingsprosedyrer for Bsal.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil sannsynligvis gjennomføres i en ny forskrift om beskyttelsestiltak mot dyresykdommer.

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batachrochytrium salamandrivorians i forbindelse med innførsel og utførsel av salamandere vil oppheves når gyldighetstiden for beslutning (EU) 2018/320 avsluttes 20. april 2021.

Rettsakten påvirker ikke Norges mulighet til å ha importrestriksjoner på salamandere etter dyrevelferdslovgivningen (eksotiske dyr), naturmangfoldslovgivningen (fremmede dyr) eller CITES-regelverket (truede dyrearter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommersiell import av salamandere til Norge er ikke eksisterende.

Rettsakten vil føre til økonomiske konsekvenser for framtidige importører og eksportører av salamandere, men det forventes ikke at omfanget vil øke.

Rettsakten vil føre til økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet mtp oppgaver for offentlig veterinær i karanteneanlegg og årlig rapportering til ESA/Kommisjonen. Men omfanget av innføreslen forventes ikke å øke og det forventes derfor heller ingen konsekvenser for Mattilsynet av denne rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet er positive til beskyttelsestiltak mot spredning av Bsal. Denne sykdommen har ikke vært diagnostisert i Norge, hverken blant ville eller tamme salamandere. Ville arter av salamander i landet er mottagelige for infeksjonen. En  undersøkelse som er gjort av NINA viser funn av den nært beslektede soppen Batrachochytrium dendrobatidis i miljøprøver fra 5 dammer på Østlandet. Dette øker sannsynligheten for at vi har denne typen agens i villpopulasjonen av amfibier i Norge.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2021/361
Celexnr.: 32021D0361

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker