EØS-notatbasen

Biocid - Konservan P40

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2174 av 3. desember 2021 om uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Konservan P40 i samsvar med artikkel 36(1) i forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2174 of 3 December 2021 on unresolved objections regarding the terms and conditions of the authorisation of the biocidal product Konservan P40 in accordance with Article 36(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2021

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 3.12.2021 og ble publisert i OJ 9.12.2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. april 2022.

Sammendrag av innholdet

Frankrike har som ansvarlig myndighet vurdert et biocidprodukt med det biocidaktive stoffet permetrin brukt som et insektmiddel for tekstiler i klesproduksjon og for ikke-vaskbar ull brukt i teppeproduksjon. Et medlemsland var uenig med rapportørlandet om verdien for migrasjonshastigheten brukt i eksponeringsvurderingen for human helse slik at biocidproduktet gir uakseptabel risiko. Landene ble ikke enige i koordineringsgruppen, og saken ble derfor avgjort i stående komite for biocidprodukter basert på anbefaling fra biocidproduktkomiteen.

Artikkel 36 i biocidforordningen gjelder henvisning av uløste uenigheter til Kommisjonen. Det ble meldt inn formell uenighet knyttet til gjensidig godkjenning av det aktuelle biocidproduktet. Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) konkluderte i sin uttalelse med at biocidproduktet har akseptabel risiko gitt at vilkårene i produktgodkjenningen sier at biocidproduktet ikke skal benyttes i produksjon av klær ment for bruk av den generelle befolkningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering

Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2174
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32021D2174

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2022
Frist returnering standardskjema: 04.02.2022
Dato returnert standardskjema: 04.02.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 125/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.12.2021
Høringsfrist: 25.01.2022
Frist for gjennomføring: 30.04.2022
Dato for faktisk gjennomføring: 29.04.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.06.2022

Lenker