EØS-notatbasen

Endringer til forordning (EU) 2015/1998 pga. Brexit

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/421 av 14. mars 2022 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/421 of 14 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget ble diskutert på  AVSEC-møte 23. november 2021.  Endelig forslag ble sendt ut til medlemslandene for skriftlig votering. Regelverket ble publisert i Official Journal 15. mars 2022. 

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Luftfartstilsynet gjennomførte endringene som nasjonal rett i påvente av EØS-behandling.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.

Rettsakten her endrer forordning (EU) 2015/1998. Endringene omfatter en korrigering i listen over tredjeland som oppfyller kravene til securitystandarder og kan innlemmes i ordningen med One Stop Security (OSS). Det gjøres også endringer i enkelte bestemmelser om godkjennelse og bruk av teknisk utstyr og mulighet for forlenget bruk av EDS standard 2. Forslaget til nytt regelverk ble diskutert på AVSEC-møtet i november 2021. Forslaget var gjenstand for skriftlig votering. Regelverket ble publisert i Official Journal 15. mars 2022. 

Endringene trer i kraft i EU fra. 4. april 2022. Endringene i enkelte bestemmelser om teknisk utstyr medfører at røntgenmaskiner som kjøpes etter 1. januar 2023 må inneholde multi view. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny rettsakt gis med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.  Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet har identifisert at det vil være visse økonomiske og administrative konsekvenser for norske aktører fordi nye røntgenmaskiner kjøpt etter 1. januar 2023 må være installert med multi view. Aktører som har single view røntgenmaskiner kan etter godkjenning fra myndigheten bytte disse innen henholdsvis 31. desember 2025 eller 31. desember 2027 avhengig av alder på maskinene. Luftfartstilsynet har konferert med relevante aktører som benytter slikt røntgenutstyr, og det er ventet at de økonomiske konsekvense av nye krav til multi view ligger innenfor de kostnader som gjelder for vedlikehold av røntgenutstyret. 

Luftfartstilsynet har ikke identifisert ytterligere økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller aktører. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Nytt regelverk utfyller forordning (EF) nr. 300/2008 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4, 5 og 6 ble endret gjennom forordning (EU) 2020/111 ettersom kommisjonen anerkjente Nikola Tesla Airport Beograd i Serbia og Ben Gurion International Airport i Israel for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning (EF) nr. 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F i 2020/111 omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, innsjekket bagasje og frakt og post. 

Forordning (EU) 2019/413 endret forordning (EU) 2015/1998 ettersom kommisjonen anerkjente at Storbritannia og Nord-Irland anvender sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning (EF) nr. 272/2009 etablerer. Vedlegget til forordning (EU) 2019/413 besto blant annet i å erstatte hele innholdet i vedlegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F med nye vedlegg som inneholdt Storbritannia og Nord-Irland. Ikrafttredelsesdatoen for forordning (EU) 2019/413 ble fastsatt i artikkel 3, nemlig datoen etter traktaten ikke lenger ville gjelde i Storbritannia og Nord-Irland i henhold til artikkel 50 i EU-traktaten. Forsinket ikrafttredelse for forordning (EU) 2019/413, har ført til at vedlegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F inneholdt lister som ikke reflekterer endringer som skjedde etter vedtakelsen av forordning (EU) 2019/413, nemlig de som ble innført gjennom forordning (EU) 2020/111. Gjennom denne forordningen vil kommisjonen gjenopprette de korrekte listene over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som tilsvarer de felles grunnleggende sikkerhetsstandarder ved å legge til de tredjeland som ble lagt til i forordning (EU) 2020/111. 

Endringsforordningen her inneholder også enkelte endringer som berører krav til teknisk utstyr i kap. 12. I pkt. 12.3.1 heter det at alle som driver med sikkerhetskontroll av frakt og post må installere røntgenmaskiner med multi view på de maskiner som kjøpes etter 1 januar 2023. Multi view er lysning av gjenstand fra alle vinkler og ikke kun tosidig. Aktører som i dag ikke har røntgenmaskiner med multi view kan søke myndigheten om å få benytte eksisterende utstyr med single view til 31. desember 2025, eller 10 år etter installasjon, men ikke senere enn 31. desember 2027 avhengig av alder på røntgenmaskinene. 

I tillegg omhandler endringsforordningen åpning for gradvis fullføring av installering av EDS utstyr standard 3. Som en del av innfasing av nytt utstyr standard 3, vil myndigheten ha mulighet til å være fleksible og akseptere bruken av EDS utstyr standard 2 frem til 1. september 2022 for operatører som screener last og post. Erfaring har vist behov for noen endringer i gjennomføringsmetodene for felles grunnleggende standarder på områdene for EUs validatører og gradvis utfasing av røntgenutstyr. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/421
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32022R0421

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.03.2022
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 12.07.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker