Endringer til forordning (EU) 2015/1998

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../.... av XX som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

Commission Implementing Regulation (EU) .../.... of amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forslaget ble diskutert på  AVSEC-møte 23. november 2021.  Endelig forslag blir sendt ut til medlemslandene for skriftlig votering innen årsskiftet. 

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Luftfartstilsynet vil vurdere å gjennomføre endringene som nasjonal rett i påvente av EØS-behandling.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.

Rettsakten her endrer forordning (EU) 2015/1998. Endringene omfatter en korrigering i listen over tredjeland som oppfyller kravene til security standarder og kan innlemmes i ordningen med One Stop Security (OSS). Endringen påvirker også enkelte krav i bestemmelsene om godkjennelse av teknisk utstyr og mulighet for forlenget bruk av EDS standard 2. Forslaget til nytt regelverk ble diskutert på AVSEC-møtet i november 2021. Det er ventet at forslaget skal gjennomgå skriftlig votering innen utløpet av 2021.

Endringene vil være gjeldende i EU på den tjuende dag etter publisering i Official Journal.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ny rettsakt gis med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.  Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Luftfartstilsynet har ikke identifisert noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4, 5 og 6 ble endret gjennom forordning (EU) 2020/111 ettersom kommisjonen anerkjente Nikola Tesla Airport Beograd i Serbia og Ben Gurion International Airport i Israel for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning (EF) nr. 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F i 2020/111 omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, innsjekket bagasje og frakt og post. 

Forordning (EU) 2019/413 endret forordning (EU) 2015/1998 ettersom kommisjonen anerkjente at Storbritannia og Nord-Irland anvender sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning (EF) nr. 272/2009 etablerer. Vedlegget til forordning (EU) 2019/413 besto blant annet i å erstatte hele innholdet i vedlegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F med nye vedlegg som inneholdt Storbritannia og Nord-Irland. Ikrafttredelsesdatoen for forordning (EU) 2019/413 ble fastsatt i artikkel 3, nemlig datoen etter traktaten ikke lenger ville gjelde i Storbritannia og Nord-Irland i henhold til artikkel 50 i EU-traktaten. Forsinket ikrafttredelse for forordning (EU) 2019/413, har ført til at vedlegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F inneholdt lister som ikke reflekterer endringer som skjedde etter vedtakelsen av forordning (EU) 2019/413, nemlig de som ble innført gjennom forordning (EU) 2020/111. Gjennom denne forordningen vil kommisjonen gjenopprette de korrekte listene over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som tilsvarer de felles grunnleggende sikkerhetsstandarder ved å legge til de tredjeland som ble lagt til i forordning (EU) 2020/111. 

Endringsforordningen her inneholder også en endring for bruken av teknisk utstyr i kap. 12. Det dreier seg om gradvis fullføring av installering av EDS utstyr standard 3. Som en del av innfasing av nytt utstyr standard 3, må relevante myndigheter ha mulighet til å være fleksible og gi en rimelig utvidelse av bruken av EDS utstyr standard 2 for operatører som screener last og post. Erfaring har vist behov for noen endringer i gjennomføringsmetodene for felles grunnleggende standarder på områdene for EUs validatører og gradvis utfasing av røntgenutstyr. 

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 300/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker