EØS-notatbasen

Energimerking, revisjon av 812/2013 Varmtvannsberedere og varmtvannstanker

UTKAST Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. [XXX/XXXX] av [XX/XX/XXXX] om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av varmtvannsberedere, varmtvannstanker og pakker med varmtvannsbereder og solvarmeinnretninger, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 812/2013

DRAFT COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No [XXX/XXXX] of [XX/XX/XXXX] of [date] supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device, repealing Commission Regulation (EU) No 812/2013

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2021

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

I perioden oktober 2021-september 2022 utføres en konsekvensanalyse av utkastet til revidert forordning. Det er tentativt planlagt behandling av forslag til revidert forordning i ekspertgruppen for energimerking i  løpet av andre eller tredje kvartal i 2023.

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Utkast til revidert energimerkeforordning for varmtvannsberedere, varmtvannstanker og pakker med varmtvannstanker og solvarmeinnretninger, ble diskutert i Samrådsforum den 28.9.2021. Forordningen som revideres er nr. 812/2013.     

Virkeområdet omfatter dedikerte varmtvannsberedere og varmepumpebaserte varmtvannsberedere med nominell varmeeffekt ≤ 70 kW eller med varmtvannstank  tilsvarende volum ≤ 2000 liter, samt varmtvannstanker med et lagringsvolum tilsvarende ≤ 2000 liter, inkludert hvis produktene selges som, eller integrert i, en pakke med varmtvannsbereder, varmtvannslagringstank, solvarmeinnretning og/eller innretning for varmegjenvinning. Produktene kan fyres med elektrisitet, fossile brensler (olje og gass), omgivelsesvarme (varmepumpe) og hydrogen.  

Den teknologinøytrale energietiketten foreslås videreført i den reviderte forordningen.  

Eksempel på foreslåtte endringer i utkast til revidert forordning:

 • Artikkel 5 Plikter for nettvertsplattformer: Tilbydere av nettbaserte vertstjenesteplattformer skal tilrettelegge for elektronisk visning av energietikett og produktdatablad på plattformen som forhandler benytter for å selge sine produkter. Tilbyderen er også pålagt å informere forhandler om dennes plikt til å fremvise energietikett og produktdatablad.

 • Energietiketten:

  • Det innføres en ny energiklasseskala som går fra A til G. Det vil si at A+, A++ og A+++ fjernes fra skalaen.

  • Nye piktogrammer: Det innføres nye piktogrammer for ulike funksjonaliteter. Eksempler på funksjonaliteter er varmegjenvinning, Off-peak (lavlast, dvs varming i 8 timer om natten innenfor tidsperioden kl 22-0700), og Energy Smart (berederen kan kobles til wifi og styres). 

  • Hready: Det introduseres en egen energietikett for gassfyrte varmtvannsberedere som innen to timer kan svitsje til en sikker og effektivt drift med 100% hydrogen. Etiketten får to skalaer, en for fyring med naturgass og en for fyring med hydrogen og teksten "H2 ready" skal stå på etiketten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Energimerkeforordning 2017/1369 er gjennomført i norsk rett ved endring i forbrukermerkeloven. Etter forbrukermerkeloven § 3a annet ledd, kan departementet gi forskrift om gjennomføring av forordninger gitt i medhold av energimerkeforordningen. Myndigheten er delegert til NVE. Dersom den reviderte energimerkeforordningen for varmtvannsberedere blir innlemmet i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført ved endring av energimerkeforskriften for produkter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

NVE har hatt dialog med norske produsenter (Høiax,OSO) underveis i revisjonsstudien i perioden 2017-2019 og den påfølgende studien knyttet til konsekvensutredning. Forslaget til revidert forordning ble lagt ut på høring på NVEs nettsider den 3.8.2021. Ingen høringsinnspill kom inn til høringsfristen. Den 9. september avholdt NVE også et høringsmøte der norske produsenter var invitert. OSO og Høiax var tilstede på møtet der forslagene til reviderte økodesign- og energimerkeforordninger for varmtvannsberedere samt anlegg til romoppvarming ble presentert og diskutert. I etterkant av møtet oversendte OSO, Høiax og CTC et felles høringsinnspill som omhandlet testprosesdyren for varmtvannstanker av typen "tank-i-tank".  OSO og Høiax fikk også anledning til å kommentere på utkast til norsk posisjon som ble innsendt til Kommisjonen den 10.11.2021.  

Vurdering

Det er knyttet særnorske interesser til store direktevirkende elektriske varmtvannsberedere i størrelsene 2XL, 3XL og 4XL. Slike varmtvannsberedere er utbredt i norske boliger, sportshaller, sykehus, sykehjem og boligblokker. Varmtvannsberedere er blant NVEs prioriterte produktgrupper som gis særskilt oppfølging. Energimerkeforordning 812/2018 er gjennomført i Norge fordi energimerkeforordningen, i motsetning til økodesignforordningen for varmtvannsberedere, ikke inneholder noe forbud mot omsetning av store varmtvannsberedere. Utkastet til revidert energimerkeforordning viderefører det teknologinøytrale energimerket som gjør at direktevirkende elektriske varmtvannsberedere havner i de dårligste energiklassene, F og G. NVEs mål med deltagelse i revisjonsarbeidet er å argumentere for innføring av teknologispesifikke energimerker, dvs et eget energimerke for direktevirkende elektriske varmtvannsberedere og et eget for brenselfyrte varmtvannsberedere.  

NVE har argumentert for teknologispesifikke energimerker helt siden 2011, da den gjeldende forordningen var under utvikling. Teknologispesifikke energimerker gir forbrukeren informasjon om den mest energieffektive berederen innenfor samme teknologi, mens denne informasjonen vil forsvinne på et teknologinøytralt merke. Dette skyldes at på et teknologinøytralt energimerke, vil bredden på energiklassene blir bredere og de fleste direktevirkende elektriske beredere vil havne i samme energiklasse eller fordeles på to nærliggende energiklasser. Den generelle holdningen blant flere medlemsland er at energimerkene skal være teknologinøytrale. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 812/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker