Forslag til endring av UCITS-direktivet vedrørende bruk av nøkkelinformasjonsdokument

Forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av direktiv 2009/65/EF når det gjelder forvaltningsselskapers bruk av dokumenter med nøkkelinformasjon vedrørende foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/65/EC as regards the use of key information documents by management companies of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.11.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er foreløpig ikke endelig vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Etter UCITS-direktivet skal forvaltningsselskap for UCITS-fond utarbeide et kortfattet dokument med sentral informasjon for hvert fond som forvaltes, såkalt nøkkelinformasjonsdokument. Etter PRIIPS-forordningen som regulerer nøkkelinformasjonsdokument for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer, plikter produsentene av slike produkter å utarbeide et lignende dokument som etter UCITS-direktivet. UCITS-fond vil også anses som et produkt omfattet av PRIIPS-forordningen. Forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale verdipapirfond, som etter nasjonale regler er underlagt UCITS-direktivets krav om nøkkelinformasjon, samt personer som selger eller gir råd om andeler i slike verdipapirfond, er unntatt fra kravene i PRIIPS-forordningen gjennom en særskilt overgangsordning. Overgangsordningen gjelder frem til 31. desember 2021, men er foreslått forlenget til 30. juni 2022. 

Formålet med det foreslåtte endringsdirektivet, er å unngå at investorer skal motta to dokumenter med nøkkelinformasjon for ett og samme fond fra det tidspunkt overgangsordningen for UCITS-fond er foreslått opphevet. Det er derfor foreslått at nøkkelinformasjonsdokument som oppfyller PRIIPS-forordningen, fra 1. juli 2022 skal anses å oppfylle UCITS-direktivets krav om nøkkelinformasjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forslaget til endringsdirektiv vil være EØS-relevant dersom det blir endelig vedtatt. PRIIPS-forordningen er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Et lovforslag som vil gjennomføre PRIIPS-forordningen har vært på høring. Gjennomføring i norsk rett av det foreslåtte endringsdirektivet, vil kreve lov- og/eller forskriftsendringer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om at det ikke vil være nødvendig å utarbeide mer enn ett nøkkelinformasjonsdokument for hvert enkelt fond, må anses som en fordel for både forvaltningsselskap og forbrukere. Forslaget forventes for øvrig ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering

Dersom forslaget til endringsdirektiv blir endelig vedtatt i EU, anses rettsakten å være EØS-relevant. Gjennomføringen i norsk rett vil kreve lov- og/eller forskriftsendring.

PRIIPS-forordningen er foreslått gjennomført i norsk rett gjennom ny lov om nøkkelinformasjon. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2021)399
Basis rettsaktnr.: 2009/65/EC

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker