Forsiden

Inkluderingstiltak for Erasmus+

Inkluderingstiltak for Erasmus+ og det europeiske Solidaritetskorpset

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1877 of 22 October 2021 on the framework of inclusion measures of the Erasmus+ and the European Solidarity Corps Programmes 2021-2027

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2021

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Vedtatt 22.oktober 2021.

Sammendrag av innhold

KOMs vedtak medfører et rammeverk for inkluderingsmekanismer for Erasmus+ og det europeiske solidaritetskorpset . Målsettingen med rammeverket er at det skal tilrettelegges for deltakere fra underrepresenterte grupper. Rammeverket har fire målsettinger:

1. Inkludering og mangfold skal være en horisontal prioritering 

2. Inkludering og mangfold skal gjennomsyre adminstrasjonen av programmene

3. Etablere en felles forståelse av hvilke personer/grupper som faller inn i kategorien "underrepresenterte grupper"

4. I vedlegget til vedtaket er det en liste med tiltak som KOM skal iverksette for å rådgi aktører om hvordan rammeverket skal implementeres. 

Norge deltar ikke i solidaritetskorpset. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen 

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

KDs vurdering er at det ikke er nødvendig at dette vedtaket inkorporeres i EØS-avtalen, fordi det allerede i Erasmus+-forordningen ligger inne prioriteringer om inkludering og mangfold. Rammeverket er etablert for å vise at KOM følger opp Erasmus+forordningen, og vil ikke ha betydning for forvaltningen av Erasmus+-programmet. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2021)1877
Rettsaktnr.: (EU)2021/1877
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 320211877

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.11.2021
Frist returnering standardskjema: 26.11.2021
Dato returnert standardskjema: 26.11.2021
EØS-relevant: Nei
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker