Endring av kjøretøyklassifisering i direktiv 2014/47

Kommisjonsdelegert direktiv 2021/1716 om endringer direktiv 2014/47/EU hva gjelder justeringer av kjøretykategorier i tråd med regelverket om typegodkjenning.

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1716 of 29 June 2021 amending Directive 2014/47/EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the vehicle category designations stemming from amendments to the type-approval legislation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.10.2021

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdelegert rettsakt 2021/1716 endrer direktiv 2014/47/EU art 2 d slik at sistnevnte kommer i tråd med henvisninger til kjøretøys godkjenningsforordning 167/2013 (traktor) art 4.  Fra de tidligere betegnelsene T1-5, hvorav T5 er traktor som kan kjøre over 40 km/t, er det nå T1-4 med tilleggsbokstav a for under 40 og b for over 40 kmt/t.

Endringen her eraltså kun en ajourføring av 2014/47/EU pga en tidligere endring på betegnelsen av klassifiseringen av traktor som kan kjøre over 40 km/t i relevant typegodkjenningsforordning. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

 I norsk rett er det forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg som gjennomfører direktiv 2014/47/EU. I forskriftens § 1 bokstav d vises det til «hjulgående traktor med konstruksjonshastighet over 40km/t….» Klassifiseringen er ikke benevnt her og forskriften trenger således ikke endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Statens vegvesen sitt kontrollverktøy til bruk langs veg må det gjøres en justering der T1-4 får et tillegg av enten bokstav a eller b. Denne er en endring som gjøres enkelt av systemeier og krever ingen andre systemtekniske tilpasninger.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten får virkning i EU fra 27. februar 2022. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1716
Basis rettsaktnr.: 2014/47
Celexnr.: 32021L1716

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2021
Frist returnering standardskjema: 12.08.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: