EØS-notatbasen

Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2097 av 29. november 2021 om godkjenning av preparatet av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som et tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Novus Europe NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2097 af 29. november 2021 concerning the authorisation of the preparation of benzoic acid, calcium formate and fumaric acid as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of the authorisation Novus Europe NV)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.01.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling og livkylling, og er nå godkjent for slaktekalkun og avlskalkun. EFSA har tidligere vurdert preparatet som trygt for folkehelse og miljø. Dette er ikke endret. Når det gjelder dyrehelse, vurderer EFSA preparatet som trygt for slaktekalkun og avlskalkun. Det kan ikke ekstrapoleres til alle fugler, siden det ikke kan etableres en sikkerhetsmargin for størsteinnholdet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/2097
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R2097

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2021
Frist returnering standardskjema: 10.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.10.2021
Høringsfrist: 13.12.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker