Økologi-Import-Regler for dokumenter og meldinger ved import

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2307 av 21 oktober 2021 som fastsetter regler om dokumenter og meldinger som kreves ved import av økologiske og karens produkter fra tredjeland til EØS-området

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2307 of 21 October 2021 laying down rules on documents and notifications required for organic and in-conversion products intended for import into the Union

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.10.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2021/2307 fastsetter utfyllende regler til det nye økologiregelverket for området handel med tredjeland. Både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. 

Rettsakten fastsetter nye regler for kontroll med importerte varepartier, og gir regler for hvilken dokumentasjon og informasjon ulike parter som kompetent myndighet, importør og første mottaker har ansvar for. Dette omhandler spesielt utforming og kontroll med importsertifikat (COI). Rettsakten viderefører i tillegg regler for informasjonsutveksling om mistanke om eller verifiserte avvik ved import av økologiske varepartier fra tredjeland.

Beskrivelse av innholdet i rettsakten, og viktige endringer:

 • Rettsakten klargjør definisjoner for ulike parter i importsystemet (artikkel 2). Det blir blant annet klargjort at «importør» er den ansvarlige parten som presenterer det økologiske varepartiet for fri omsetning i EØS-området.

 • Nytt krav til importør om å melde forventet ankomst av økologiske varepartier til relevant kompetent myndighet og kontrollorgan (artikkel 3). Slike meldinger skal formidles direkte i importsertifikatet (COI) i Traces, og det er et minimumskrav om 1 arbeidsdag før forventet ankomst tidspunkt (jf. forordning (EU) 2019/1013, gjennomført i norsk rett ved forskrift 9. mars 2019 nr. 710 om offentlig kontroll – dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602). Formålet er å legge til rette for offentlig kontroll og sikre sporbarhet.

 • Viderefører krav til hvilken dokumentasjon og informasjon i importsertifikatet (COI) og delsertifikatet ulike ansvarlige parter (kompetent myndighet, importør og første mottaker) er forpliktet til å fylle ut og kontrollere (artikkel 4).

 • Viderefører krav om at importør skal oppgi nummeret for importsertifikatet (COI) eller delsertifikatet i tolldeklareringen (artikkel 4.2).

 • Gir en ny klargjøring av hvilken dokumentasjon og driftsbeskrivelse importør og førstemottaker skal sikre for beskrivelse av produksjonsenhet og aktiviteter (artikkel 6). Krav om å beskrive alle fasiliteter som benyttes for lagring, og en forpliktelse om at alle slike steder skal være tilknyttet den økologiske kontrollordningen.

 • Viderefører krav til informasjonsutveksling mellom kompetente myndigheter i EØS-området og Europakommisjonen gjennom bruk av OFIS hvis mistanke om eller verifiserte avvik på importerte varepartier (artikkel 7). Europakommisjonen informerer kompetent myndighet eller kontrollorgan i tredjeland.

 • Viderefører regler for bruk av papir originalt importsertifikat i en overgangsperiode frem til elektronisk signatur (e-seal) blir obligatorisk å bruke ved godkjenning av importsertifikater i Traces fra 1.7.2022. Dette gjelder både for kontrollorgan i tredjeland og for relevant myndighet i EØS-området.

 • Krav til utforming av delsertifikat ved splitting av økologiske varepartier fremgår av vedlegg 1 til rettsakten. Det er kun mindre endringer i forhold til gjeldende sertifikat.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som fastsettes ved forordning (EU) 2021/2307 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter.

Det er et nytt krav om at importør skal melde forventet ankomsttid for importerte økologiske varepartier fra tredjeland til kompetent myndighet. Dette vil ikke innebære noe nytt for norske økologiske virksomheter, siden vi allerede har et nasjonalt krav i økologiforskriften § 18 om at slik melding skal sendes Mattilsynet minst 24 timer før forventet ankomst. Det blir et krav om at forventet ankomsttid skal meldes i importsertifikatet i Traces, slik at både Mattilsynet og Debio vil kunne se denne informasjonen. Mattilsynet har hittil vurdert det mest hensiktsmessig at virksomhetene melder forventet ankomsttid i MATS, siden dette har forenklet oppfølgingen av tilsynet med slike virksomheter. Det er behov for å finne hensiktsmessig oppfølging av området når meldinger om ankomsttid kun skal gjennomføres i Traces.

Mattilsynet vurderer det som viktig at rettsakten klargjør krav om å beskrive alle fasiliteter som benyttes for lagring av importerte økologiske varepartier, og en forpliktelse om at alle slike steder skal være tilknyttet den økologiske kontrollordningen. Dette er viktig for å forebygge kontaminering av økologiske produkter med ikke-tillatte stoffer, noe som er en risiko ved lagring i fasiliteter som ikke er tilknyttet den økologiske kontrollordningen og hvor det ikke er ivaretatt forebyggende tiltak som nødvendig rengjøring og prosedyrer for atskillelse. Slik informasjon er også viktig for å ivareta sporbarhet i hele varekjeden,

Det blir videreført en forpliktelse om at importør skal påføre importsertifikatnummeret i tolldeklareringen. Det er allerede et krav om at denne informasjonen oppgis i tolldeklarasjonsrubrikk nr. 44 med bokstavkoden TXT og henvisning til importsertifikatnummeret, og blir derfor ikke et nytt krav for norske økologiske virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for matområdet, der relevante departementet og Mattilsynet er representert.Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)2307
Rettsaktnr.: 2021/2307/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32021R2307

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2021
Frist returnering standardskjema: 28.01.2022
Dato returnert standardskjema: 10.12.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.01.2022
Høringsfrist: 01.03.2022
Frist for gjennomføring:

Lenker