Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 om integrering av bærekraftsfaktorer

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 om endring i i delegert forordning (EU) 2017/2358 og delegert forordning (EU) 2017/2359 hva angår integrering av bærekraftsfaktorer, risiko og preferanser i produkttilsyns- og styringskravene til forsikringsforetak og forsikringsdistributører og i reglene for forretningsførsel og investeringsråd for forsikringsbaserte investeringsprodukter

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/1257 of 21 April 2021 amending Delegated Regulations (EU) 2017/2358 and (EU) 2017/2359 as regards the integration of sustainability factors, risks and preferences into the product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors and into the rules on conduct of business and investment advice for insurance-based investment products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er i kraft i EU fra 22. august 2022. 

Sammendrag av innhold

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 gir utfyllende regler til basisrettsakten (EU) 2017/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet). Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 fastsetter regler om styring og kontroll med forsikringsprodukter og for betydelige tilpasninger i eksisterende forsikringsprodukter før produktene bringes på markedet eller distribueres til kunder (produktgodkjennelsesprosess), samt regler for distribusjonsordninger for forsikringsproduktene.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 gir utfyllende regler til basisrettsakten (EU) 2017/97. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 inneholder regler for håndtering av interessekonflikter, i hvilken utstrekning distributøren kan motta vederlag og fastsetter at distributøren skal utføre en egenthetsvurdering ved salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter (IBIPs - Insurance Based Investement Products).

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 gjør endring i disse to forordningene. Endringen er at bærekraftsfaktorer, -risiki og -preferanser integreres i produktgodkjennelsesprosessen for forsikringsforetak og forsikringsdistributører og i reglene for forretningsførsel og investeringsråd for forsikringsbaserte investeringsprodukter. Endringen inngår som ledd i gjennomføring av Kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans, der ett av målene er å dreie kapitalstrømmer i retning av bærekraftige investeringer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen endrer to utfyllende forordninger (2017/2358 og 2917/2359) til forordning (EU) 2017/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet). Forsikringsdistribusjonsdirektivet med utfyllende rettsakter er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke i kraft i påvente av at Norge skal løfte den konstitusjonelle forbeholdet. Videre refereres det til forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren. Det vil derfor være behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet, slik at denne ikke trer i kraft før forsikringsdistribusjonsdirektivet med underliggende rettsakter og forordning om bærekraftsrelaterte opplsyninger i finanssektoren.

Andre opplysninger

Forordningen tilhører vedlegg IX til EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/97

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker