Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1340 av 22. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av innholdet av kontraktsbestemmelsene om anerkjennelse av suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1340 of 22 April 2021 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining the content of the contractual terms on recognition of resolution stay powers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.09.2021

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 05.09.21. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en teknisk utfyllende regelverk til krisehåndteringsdirektivet (BRRD, Direktiv 2014/59/EU).

Rettsakten fastsetter tekniske reguleringsstandarder med hensyn til innholdet av kontraktsbestemmelsene om anerkjennelse av suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering.

Forordningen utfyller direktivets artikkel 71a og retter seg mot finansielle avtaler som er regulert av tredjelands rett. Kravet til innhold er knyttet til artiklene 33a, 68, 69, 70 og 71 i direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften). Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Forordningen legger plikter på private rettssubjekter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for foretak.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1340
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1340

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2021
Frist returnering standardskjema: 31.12.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker