EØS-notatbasen

Såvarer - retting spansk utgave

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/985 av 3. juni 2021 om korreksjon av den spanske utgaven av beslutning 2004/842/EF om gjennomføringsbestemmelser hvorved medlemsstatene kan tillate omsetning av såvarer av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste for sorter av jordbruksvekster og grønnsaksvekster

Commission Implementing Decision (EU) 2021/985 of 3 June 2021 correcting the Spanish language version of Decision 2004/842/EC concerning implementing rules whereby Member States may authorise the placing on the market of seed belonging to varieties for which an application for entry in the national catalogue of varieties of agricultural plant species or vegetable species has been submitted

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.09.2021

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.12.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder retting av den spanske versjonen av kommisjonsbeslutning 2004/842/EF om medlemsstatenes mulighet til å tillate omsetning av såvarer av sorter som er søkt godkjent for opptak på nasjonal sortsliste for sorter av jordbruksvekster og grønnsaksvekster. Rettingen angår artikkel 31(1) som gjelder bestemmelser om fornying av tidligere tillatelser.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Relevant norsk regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring av norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser verken for myndigheter eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/985
Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/57/EF
Celexnr.: 32021D0985

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.06.2021
Frist returnering standardskjema: 06.08.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.05.2022
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.05.2022