Rapporteringsformat for avfall fra tobakksprodukter med filtre

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2267 av 17. desember 2021 om format for rapportering av data og informasjon om innsamlet avfall fra bruk av tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter

Commission Implementing Decision (EU) 2021/2267 of 17 December 2021 laying down the format for reporting data and information on the collected post-consumption waste of tobacco products with filters and of filters marketed for use in combination with tobacco products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.02.2022

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Den 17. desember 2021 vedtok EU-kommisjonen gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2267 om format for rapportering av data og informasjon om innsamlet avfall fra bruk av tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter. Denne gjennomføringsrettsakten utfyller kravene til rapportering av innsamlet avfall fra tobakksprodukter i direktiv (EU) 2019/904 om å redusere miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter av den 5. juni 2019, som ble innlemmet i EØS-avtalen 24.09.2021.

Sammendrag av innhold

EUs direktiv om plastprodukter (2019/904) skal bidra til å redusere miljøkonsekvensene av visse plastprodukter samt å fremme utviklingen av en sirkulær økonomi. I direktivet er det krav om at medlemslandene skal innføre utvidet produsentansvar for tobakksprodukter med filtre og filtre som markedsføres for bruk sammen med tobakksprodukter, heretter omtalt som tobakksprodukter. Dette medfører blant annet at medlemslandene skal rapportere data om innsamlet avfall fra tobakksprodukter, hvor mengder samlet inn via offentlige avfallssytemer/beholdere og opprydning av forsøpling skal rapporteres som total vekt i tonn.  

EU-kommisjonen har nå vedtatt en rettsakt som gir nærmere bestemmelser om rapportering, format for rapportering og informasjon om kvalitetssikring/metode. Landene skal forklare hvordan vekten av avfallet har blitt målt og hvordan fuktighet og rester av papir og tobakk har blitt tatt i betraktning. Det skal forklares hvordan man har sikret representativ prøvetaking av innsamlet avfall, og hvilket år analysen ble gjennomført. Dersom landene har gjort en omregning fra antall sigarettsneiper/filtre til vekt, skal man spesifisere konverteringsfaktor som har blitt brukt. Første rapportering skal gjøres innen 30. juni 2025 og gjelder resultatene for 2023.   

Merknader
Rettslige konsekvenser

Som en del av innføringen av et produsentansvar for tobakksprodukter, vil miljømyndighetene forskriftsregulere nødvendige rapporteringskrav i avfallsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen i Norge kommer ikke til å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Miljødirektoratet vil vurdere hvordan datainnsamling og rapportering gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Sakkyndige instansers merknader

Miljødirektoratet har orientert og diskutert rettsakten med Philip Morris og Tobakkindustriens Felleskontor, som er blant partene som vil bli berørt av denne rettsakten.

Rettsakten behandles i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (07.03 - 14.03.2022).

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/2267
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021D2267

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2021
Frist returnering standardskjema: 31.03.2022
Dato returnert standardskjema: 22.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker