EØS-notatbasen

Vin, delegert forordning som gjør endringer i delegert forordning om godkjente ønologiske metoder

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/68 av 27. oktober 2021 som gjør endringer i delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/934 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder godkjente ønologiske metoder

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/68 of 27 October 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards authorised oenological practices

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.02.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2022/68 gjør endringer i forordning (EU) 2019/934 som supplerer forordning (EU) nr. 1308/2013 angående godkjente ønologiske metoder. Forordning (EU) 2019/934 er ikke tatt inn i EØS-avtalen enda og er følgelig enda ikke del av norsk rett. Vi viser derfor til EØS-notat angående forordning (EU) 2019/934.

Forordningen gjør flere endringer i forordning (EU) 2019/934 og vedlegg til denne. Teksten i artikkel 2 i forordning (EU) 2019/934 erstattes fordi vinene som omhandles i bestemmelsen har byttet navn slik at bestemmelsen også må endres tilsvarende, se fortalepunkt (2).

Forordningen gjør videre endringer i tabell 1 og 2 i vedlegg I del A til forordning (EU) 2019/934. Tabell 1 omhandler listene om godkjente ønologiske prosesser og tabell 2 listene om godkjente ønologiske forbindelser. Tabell 1 og 2 endres for å ta høyde for den teknologiske utviklingen på området. Dette gjelder særlig i forhold til standarder fastsatt av Den internasjonale vinorganisasjonen (OIV) i 2019, 2020 og 2021. Det gjøres videre noen avklaringer og presiseringer i tabellene, se fortalepunkt (3).

Det tilføyes en ny kolonne i tabell 1 for å tydeliggjøre i forhold til hvilke kategorier av vinprodukter det kan benyttes ønologiske metoder, se fortalepunkt (4).

Det gjøres videre diverse endringer i tabell 1 og 2 ved at standarder fastsatt av OIV blir tatt inn i tabellene knyttet til forskjellige godkjente ønologiske prosesser og forbindelser og etter endringer av relevant EU-regelverk. De enkelte standardene eller prosessene og de tilknyttede endringene vil ikke omtales ytterligere her, se for øvrig fortalepunktene (5) til (39) for ytterligere informasjon.

Det gjøres også noen endringer i vedlegg I del B til forordning (EU) 2019/934. I del B kapittel A punkt 2 (c) gjøres det visse endringer ved at noen franske beskyttede geografiske betegnelser (PGI) fjernes fra listen og i bokstav (e) gjøres det en tilføyelse, se fortalepunkt (40).

Det gjøres også noen mindre endringer i vedlegg III til forordning (EU) 2019/934. Endringene gjøres for å sikre enhetlig forståelse av begrepet «liqueur wines» og for oppføring av ytterligere noen beskyttede opprinnelsesbetegnelser (PDO) for produkter som faller inn under kategorien, se for øvrig fortalepunktene (41) og (42) for ytterligere informasjon.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Vi viser forøvrig til EØS-notat angående forordning (EU) 2019/934.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2022/68
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013
Celexnr.: 32022R0068

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.01.2022
Frist returnering standardskjema: 11.05.2022
Dato returnert standardskjema: 01.03.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: