EØS-notatbasen

Internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2022

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2228 av 14. desember 2021 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2020/2082

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/2228 of 14 December 2021 on setting the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/2082

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.01.2022

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 14. desember 2021. Forordningen ble publisert i Official Journal 15. desember 2021 og trådte i kraft 1. januar 2022. 

Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 29. april 2022. Forordningen ble gjennomført i norsk rett gjennom en endring av ekomforskriften § 2-7, som trådte i kraft 13. juni 2022. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av samtaler som overstiger grenser satt i henhold til rimelig bruk bestemmelser eller i strid med slike bestemmelser. For 2022 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0072 per minutt (redusert fra Euro 0,0076 per minutt i 2021).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 30. juni 2021.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningen er den syvendei sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 2020/2082 som fastsatte nivået for 2021.

Merknader

Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser

Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for kommunikasjoner.

Konklusjon:

Kommunal- og distriktsdepartementet finner Kommisjonens gjennomføringsforordning EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasning. 

Vurdering

Konklusjon

Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2021)2228
Rettsaktnr.: 2021/2228
Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU
Celexnr.: 32021R2228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2021
Frist returnering standardskjema: 28.01.2022
Dato returnert standardskjema: 28.01.2022
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2022
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2022
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: