Kommisjonsforordning om endring av terskelverdiene for forsvarsanskaffelsesdirektivet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1950 av 10. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning 2009/81/EF med hensyn til terskelverdiene for visse vare-, tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1950 of 10 November 2021 amending Directive 2009/81/EC of the European PArliament and of the Council in respect of the thresholds for supply service and works contracts

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2022

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Forsvarsdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endring av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i forsvarsanskaffelsesdirektivet 2009/81/EF. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene. 

Kommisjonen fastsetter en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2022-2024 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2021/1950 av 10. november 2021. Forordningen trer i kraft 1. januar 2022 for EU-medlemslandende. 

Når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norske terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forsvarsanskaffelsesdirektivet (2009/81/EF) er gjennomført i Norge i forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2014. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett, jf. forskriften § 2-2 tredje ledd. 

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. 

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast track"-prosedyre. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1950
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1950

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker