EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning om endring av terskelverdiene i konsesjonskontraktsdirektivet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1951 av 10. november 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/23/EU med hensyn til terskelverdiene for konsesjonskontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1951 of 10 November 2021 amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for concessions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.01.2022

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer av terskelverdiene for offentlige anskaffelser i direktiv om konsesjonskontakter, direktiv 2014/23/EU. Disse endringene foretas av Kommisjonen annet hvert år i tråd med valutakursene. 

Kommisjonen fassetter en endringsforordning som pålegger justeringer av terskelverdiene fastsatt i EUR. Nye terskelverdier for perioden 2022-2024 er fastsatt i Kommisjonens forordning (EU) 2021/1951 av 10. november 2021. Forordningen trer i kraft 1. januar 2022 for EU-medlemsstatene. 

Når forordningene er innlemmet i EØS-avtalen, vil ESA offentliggjøre nye norsk terskelverdier i EØS-tillegget til EU-tidende. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktivet om konsesjonskontrakter (2014/23/EU) er gjennomført i Norge i konsesjonskontraktforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. Det er NFD som har delegert myndighet til å fastsette og implementere de nye terskelverdiene i norsk rett. 

Nye terskelverdier vil tre i kraft i Norge etter at forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. 

Forordningen hører inn under spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten faller inn under EFTA-sekretariatets "fast-track"-prosedyre. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten innebærer imidlertid at færre anskaffelser må kunngjøres i EØS-området. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2021/1951
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32021R1951

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.11.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.