EØS-notatbasen

Plantevernmidler - fosmet, avslag regodkjenning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/94 av 24. januar 2022 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet fosmet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/94 of 24 January 2022 concerning the non-renewal of the approval of the active substance phosmet, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.02.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. januar 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Fosmet har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. juli 2022, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved vurderingen av fosmet ble det konstatert en rekke uheldige egenskaper, blant annet en uakseptabel risiko for personell og andre personer i nærområdet i forbindelse med sprøytearbeidet, selv ved bruk av personlig verneutstyr. Det ble også påvist en høy akutt og kronisk risiko for forbrukere og vannlevende organismer, og en høy risiko for fugler, pattedyr, og leddyr som ikke er målarter (inkludert bier). I tillegg var det ikke mulig å fullføre en fullstendig risikovurdering for forbrukere på grunn av mangelfulle opplysninger fra tilvirker.

Fosmet blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder fosmet, skal være avsluttet senest 1. november 2022. 

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler

Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Fosmet inngår ikke i plantevernmiddel som er godkjent for bruk i Norge. 

Stoffet er beregnet på bruk som insektmiddel i sitrus, stenfrukt, potet mm.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2022/94
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32022R0094

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2021
Frist returnering standardskjema: 11.04.2022
Dato returnert standardskjema: 14.02.2022
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker