Forsiden

Økologi - Svensk oversettelse - rettsakt heterogent PRM

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/923 av 11 mars 2022 som korrigerer svensk oversettelse av den delegerte rettsakten (EU) 2021/1189 om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler produksjon og omsetning av heterogent planteformeringsmateriale fra bestemte slekter eller arter

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/923 of 11 March 2022 correcting the Swedish language version of Delegated Regulation (EU) 2021/1189 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the production and marketing of plant reproductive material of organic heterogeneous material of particular genera or species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2022

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.12.2022

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten korrigerer svensk språkversjon av forordning (EU) 2021/1189 som omhandler utfyllende regler for heterogent planteformeringsmateriale. Rettsakten korrigerer feil i artikkel 6.3 b) som omhandler bestemmelser for produksjon og omsetning av formeringsmateriale fra heterogene grasarter. Rettsakten påvirker ingen andre språkversjoner.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten er EØS-relevant, men skal ikke implementeres i norsk rett og skal derfor ikke tas inn i forskrift av 11. juni 2022 nr. 1171 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordning (EU) 2022/923 har ingen konsekvenser eller relevans for norske virksomheter eller myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant, men er ikke relevant å implementere i norsk rett.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 20

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2022)923
Rettsaktnr.: 2022/923/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32022R0923

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2022
Frist returnering standardskjema: 14.10.2022
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker