EØS-notatbasen

Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/256 av 6. februar 2023 om godkjenning av preparat av Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder og preparat av Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter (innehaver av godkjenningen: NBF Lanes s.r.l.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/256 of 6 February 2023 concerning the authorisation of a preparation of Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 as a feed additive for dogs and a preparation of Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 as a feed additive for cats (holder of authorisation: NBF Lanes s.r.l.)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsaken gjeler godkjenning av et preparat bestående av Limosilactobacillus reuteri (DSM 32203) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til hund og et preparat bestående av Limosilactobacillus reuteri (DSM 32264) som avlteknisk tilsetningsstoff (middel som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til katt. EFSA konkluderer nå at preparatene har potensiale til å bedre konsistensen på avføringen. Det er gitt et minsteinnhold for effekt på 1x1010 CFU/kg fôr. EFSA uttrykte noen forbehold om at langvarig bruk (over 5 uker) kan føre til forstoppelse. Tilsetningsstoffene, og premiks med tilsetningsstoffene skal derfor merkes med en advarsel om dette. Produsenten av tilsetningsstoff må også overvåke markedet for å identifisere eventuelle negative konsekvenser som følge av bruk av tilsetningsstoffet. Det er artikkel 8, nr. 4 bokstav c) i forordning 1831/2003 som gir åpning for krav om slik overvåking.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/256
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0256

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2023
Frist returnering standardskjema: 24.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2023
Høringsfrist: 06.03.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker