EØS-notatbasen

Fôrvarer-tilsetningsstoff

Kommisjonenes gjennomgføringsforordning (EU) 2023/263 av 7. februar 2023 om godkjenning av 'sepiolitic clay' som tilsetningsstoff i dyrefôr for drøvtyggere for melkeproduksjon, avvente oppfôringssvin, laksefisk og slaktekyllinger

Commission Implementing Regulation (EU) 2023/263 of 7 February 2023 concerning the authorisation of sepiolitic clay as a feed additive for dairy ruminants, weaned and fattening Suidae, salmonids and chickens for fattening

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2023

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2023

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder regodkjenning av sepioltisk leire som teknologisk tilsetningsstoff (bindemiddel, antiklumpemiddel) i melkeproduserende drøvtyggere, avvent smågris, slaktegris, andre arter i grisefamilien (avvent og til slakt), laksefisk og slaktekylling. Tidligere var sepioltisk leire godkjent for alle dyr etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC). Tilsetningsstoffer som var godkjent etter det gamle regelverket må gjennom en ny vurdering av EFSA og godkjennes etter dagens regelverk (forordning 1831/2003). Dette tilsetningsstoffet ble søkt regodkjent for alle dyr. For at et tilsetningsstoff skal kunne godkjennes for alle dyr må det være mulig for EFSA å etablere en trygghetsmargin for fire av de utbredte artene (storfe, sau, svin, kylling, kalkun og laksefisk) for å kunne konkludere at det er trygt for alle dyr. I dette tilfellet var ikke EFSA i sand til å etablere en trygghetsmargin for fire av de utbredete artene, og sepiolisk leire godkjennes derfor bare for de dyrekategoriene hvor en trygghetsmarging kunne etableres (melkeproduserende drøvtyggere, avvent smågris, slaktegris, andre arter i grisefamilien (avvent og til slakt), laksefisk og slaktekylling). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for folkehelse og miljø. Det har også effekt både som et bindemiddel og antiklumpemiddel.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2023/263
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32023R0263

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.02.2023
Frist returnering standardskjema: 24.03.2023
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2023
Høringsfrist: 06.03.2023
Frist for gjennomføring:

Lenker